Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Agronomijos bakalauras

Pavadinimas anglų kalba

Bachelor of Agronomy

Valstybinis kodas

KVALLAIP00001

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

VI

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

6

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-29

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Asmuo, įgijęs agronomijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį gebės: funkcinės kompetencijos - - panaudoti mokslinę informaciją ir teisės normas priimant sprendimus žemės ūkio veikloje; - nustatyti dirvožemių ūkinę vertę; - kurti ir diegti dirvožemio derlingumo didinimo ir žemės ūkio, t.sk. energetinių, augalų auginimo technologijas; - analizuoti ir atlikti gamybinius tyrimus; - planuoti ir organizuoti žemės ūkio gamybą, įgyvendinti su tuo susijusius projektus; pažintinės kompetencijos - - suvokti eksperimentų įrengimo bei atlikimo pagrindinius aspektus; - apibūdinti organinių ir neorganinių medžiagų fizikinių ir cheminių savybių pokyčius gamtinėje aplinkoje bei paaiškinti ūkinės veiklos įtaką dirvožemiui, augalams ir aplinkai; - apibūdinti augalų, gyvūnų ir mikroorganizmų biologines savybes bei jų vystymosi ypatumus; - suvokti augalų požymių paveldimumo ir kintamumo dėsningumus, augalų raidos valdymo biotechnologinėmis priemonėmis principus; - suprasti šiuolaikinės žemėtvarkos ir geoinformacinių sistemų esmę ir paskirtį; - suvokti žemės ūkio gamybos procesų bei verslo projektų valdymo turinį; bendrosios kompetencijos - - gebės produktyviai dirbti darbo grupėje bei panaudoti turimas teorines mokslo žinias praktikoje; - gebės mokytis, tobulėti ir savarankiškai ugdyti savo profesionalumą; - turės informacinių technologijų naudojimo, žodinio ir rašytinio bendravimo, užsienio kalbos praktinio taikymo ir organizacinių bei laiko planavimo įgūdžių. Agronomijos bakalauro kvalifikaciją galima įgyti Lietuvos žemės ūkio universitete. Norintiems siekti agronomijos bakalauro kvalifikacijos reikia turėti vidurinį išsilavinimą. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu išugdyti gebėjimai biomedicinos mokslų srityje žemės ūkio mokslų kryptyje nėra pripažįstami. Įgiję agronomijos bakalauro kvalifikaciją asmenys gali dirbti žemės ūkio ministerijos ir agrarinės aplinkosaugos struktūrose, žemės ūkio įmonėse, konsultavimo tarnybose, privačiose firmose, kurių veikla susijusi su žemės ūkio produkcija, tęsti studijas biomedicinos mokslų srities žemės ūkio krypties ir artimos krypties magistrantūros studijų programose, kurti privatų verslą.