Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Buhalterinės apskaitos kursai biudžetinėms įstaigoms

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens profesinės veiklos gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos aprašymas

1.Biudžetinių įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos darbo tvarka, principai ir ypatumai.
1.1.Biudžetinių įstaigų buhalterijų darbo organizavimas.
1.2. Apskaitos politika, VSAFAS ir kiti teisės aktai,
1.3.Biudžetinės įstaigos ir jų steigimo tvarka.
2.Biudžetinės buhalterinės apskaitos lygybė ir ūkinių operacijų poveikis lygybei:
2.1. Turto savoka apskaitoje:
2.1.1. Ilgalaikis turtas ir jo apskaitos uždaviniai,
2.1.2. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos apskaita,
2.1.3.Ilgalaikio turto analitinė apskaita,
2.1.4. Ilgalaikio turto įsigijimas ir jo apskaita,
2.1.5. Ilgalaikio turto nurašymas,
2.1.6. Trumpalaikis turtas,
2.1.7. Atsargos ir jų apskaita,
2.1.8. Materialinių vertybių inventorizacija
2.2. Nuosavybės esmė apskaitoje:
2.2.1. Asignavimų valdytojų teisė ir atsakomybė.
2.2.2. Skolintojų nuosavybė,
2.3. Apskaitinė lygybė ir ūkinių operacijų įtaka lygybei:
2.3.1. Ūkinis įvykis,
2.3.2. Ūkinė operacija,
2.4. Finansinis turtas.
3. Biudžetinių įstaigų finansavimo, piniginių lėšų ir išlaidų apskaita:
3.1.1. Biudžetinių įstaigų išlaidų sąmatos,
3.1.2. Biudžetinių įstaigų išlaikomų iš valstybės biudžeto finansavimo tvarka,
3.1.3. Tiesioginis finansavimas iš valstybės biudžeto,
3.1.4. Biudžetinių įstaigų išlaikomų iš savivaldybių biudžetų finansavimas,
3.2. Piniginių lėšų ir išlaidų apskaita,
3.2.1. Kasos operacijos ir jų apskaita,
3.2.2. Kitos piniginės lėšos ir jų apskaita,
3.2.3. Kasinės ir faktinės lėšos ir jų apskaita,
3.3. Kitos lėšos ir jų apskaita:
3.3.1. Biudžetų lėšos specialiosios programos,
3.3.2. Pavedimų lėšos,
3.3.3. Depozitai.
4. Sąskaitos jų panaudojimas ūkinėms operacijoms registruoti:
4.1. Biudžetinių įstaigų pavyzdinis sąskaitų panas,
jo ypatumai ir panaudojimas apskaitoje,
4.2. Sąskaitų klasifikacija ir rūšys,
4.3. Dvejybinio įrašo sąmprata ir esmė apskaitoje,
4.4. Sąskaitų debetas, kreditas, likutis.
5. Apskaitos ciklas
5.1. Ūkinės operacijos ir pirminiai apskaitos dokumentai,
5.2. Ūkinių operacijų registras,
5.3. Bendrasis ir kiti žurnalai,
5.4. Memorialinė orderinė apskaitos forma,
5.5. Didžioji knyga ir jos pildymo tvarka,
5.6. Biudžetinių įstaigų vykdomi atsiskaitymai ir jų apskaita:
5.6.1. Atlyginimų nustatymo tvarka biudžetinėse įstaigose,
5.6.2. Švietimo įstaigų darbo apmokėjimas,
5.6.3. Valstybės tarnautojų darbo apmokėjimas,
5.6.4. Darbo užmokesčio apskaičiavimas,
5.6.5. Ligos pašalpos,
5.6.6. Išskaitymai iš darbo užmokesčio ir jo mokėjimo tavraka,
5.6.7. Atsiskaitymai su atskaitingais asmenimis,
5.6.8. Atsiskaitymai už trūkumus ir nuostolius,
5.6.9. Tiksliniai ir kiti atsiskaitymai.
5.7. Ūkinių operacijų perkėlimas į sąskaitas.
5.8. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos operacijos:
5.8.1. Palyginimo ir kaupimo principų esmė apskaitoje,
5.8.2. Ataskaitinis laikotarpis,
5.8.3. Sąskaitų koregavimas.
5.9. Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas, sąskaitų uždarantieji įrašai,
6. Biudžetinių įstaigų atskaitomybė:
P.S. formos yra reglamentuotos 2-jeme ir 6-jame VSAFAS
6.1. Biudžetinių įstaigų atskaitomybės sudėtis,
6.1.1. Balansas
6.1.2. pelno (nuostolių) ataskaita
6.1.3. Aiškinamasis raštas,
6.1.4. Kiti priedai:
segmentai, pinigų srautų ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, finansinės būklės ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita.
7. Darbo santykiai ir personalo apskaita:
7.1. Darbo sutartys,
7.2. Personalo priėmimo-atleidimo tvarka,
7.3. Atostoginiai ir jų kompensacijos,
7.4. Deklaracijos ir Ataskaitos VMI ir VSDFV
8. LR mokesčių sistema
9. Ištisinis uždavinys:
9.1. Ūkinių operacijų atvaizdavimas pildant pirminius apskaitos dokumentus,
9.2. Ūkinių operacijų fiksavimas žurnaluose,
9.3. Duomenų iš žurnalų perkėlimas į sąskaitas,
9.4. Analitinių kortelių pildymas,
9.5. Darbinės atskaitomybės lentelės sudarymas,
9.6. Finansinės atskaitomybės rengimas.

Programos reikalavimai

SĄLYGOS: Dalyviai susimoka mokestį. DALYVIAI: Visi asmenys įstatymų nustatyta tvarka
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

AVEVERA UAB

Programos teikėjo savivaldybė

Klaipėdos m. sav.

Programos teikėjo adresas

Klaipėda, Minijos g. 129-32, LT-93212

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų