Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotoliniai mokymai apie platformos „Microsoft Office 365“ naudojimą kokybiškam sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui.

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

18

Programos savarankiško ugdymo trumė

22

Programos įregistravimo data

2020-11-24

Programos teikėjas

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Susipažinę su mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos aprašu ir įsivertinę IKT gebėjimus (LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598) ir Nuotolinio mokymo(si) /ugdymo(si) vadovu (rengėjas - Nacionalinė švietimo agentūra), kuriame rekomendacijos ir metodiniai siūlymai, kad ateityje galėtų tinkamai diegti ir taikyti mišrųjį mokymą, naujus mokymo metodus.

Programos aprašymas

Mokymų programa skirta: Mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų vadovams ir bendruomenių komandoms. Tikslai - tobulinti geresnį nuotolinį mokymą IT kompetencijų plėtojimui, mišriam mokymo procesui organizuoti naudojant pažangią Microsoft „Office 365“ platformą. Mokyti naudotis „Office 365“ programų paketo programomis „Outlook“, „OneDrive“, „Teams“, „Word“, „PowerPoint“, „OneNote“, „Forms“, pasirengti kokybiškam mokinių nuotoliniam mokymui tiek sinchroniniu, tiek asinchroniniu būdu. Programa parengta remiantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ bei 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Dėl viruso COVID-19 pandemijos įprastas mokymas klasėse perkeliamas į skaitmeninę erdvę, nuotolinį mokymą. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų geresniam nuotolinio mokymo pasiruošimui būtinas pastovus žinių ir gebėjimų tobulinimas.
Modulio dalyviai bus supažindinti su platformos „Microsoft Office 365“ galimybėmis taikant ją nuotoliniam mokymui. Įvaldys: „Microsoft Teams“ susitikimų ir darbų planavimui, „OneDrive“ duomenų saugojimui, „OneNote“ mokomosios medžiagos pateikimui, „SharePoint duomenų bendrinimui, „Outlook“ pašto valdymui, Office paketo programų taikymui nuotoliniame mokyme, „Forms“ apklausų naudojimui. Taip pat bus supažindinti su asmens duomenų apsauga nuotoliniame mokyme.
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų žinioms ir įgūdžiams įvertinti bus naudojami jų mokymąsi atitinkantys testai. Gebėjimams ir nuostatoms įtvirtinti bus atliekamos praktinės užduotys. Modulio dalyviai pagal savo dėstomą dalyką Microsoft „Office 365“ platformoje parengs ir pateiks užduotis mokiniams, jas vertins, organizuos vaizdo susitikimus.
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų nuotolinio mokymų kompetencijai įgyti parengta programa sudaro: 40 valandų, iš jų 18 val. kontaktinių, 18 val. savarankiško darbo, 4 val. refleksijai.