Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Pamokos kokybės vadyba taikant skaitmenines technologijas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos savarankiško ugdymo trumė

8

Programos įregistravimo data

2020-11-21

Programos teikėjas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Dirbti švietimo įstaigoje

Programos aprašymas

Tikslingas informacinių technologijų taikymas pamokoke atveria mokiniams naujas perspektyvas ir leidžia jiems geriau pažinti aplinką ir kultūrą, ugdo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatina kūrybiškumą, atvirumą naujovėms. Taigi kompiuterinių technologijų taikymas pamokose ir popamokinėje veikloje leidžia mokymosi procesą paversti įdomiu ir įtraukiančiu.
Nuotolinį mokymą vykdančiai mokyklai ugdymo organizavimo veiklos funkcijas svarbu perkelti į virtualiąją aplinką. Dažniausiai minimos šios mokyklos funkcijos: mokymosi medžiagos parengimas ir pateikimas, užduočių pateikimas, apklausų ir testų sudarymas ir pateikimas, mokinių pažangos ir vertinimo stebėjimas, mokinio ir mokytojo asmeninė erdvė, sinchroninis ir asinchroninis bendravimas ir bendradarbiavimas ir kitos (Nuotolinio mokymo/si /ugdymo/si vadovas. Parengė Nacionalinės švietimo agentūros darbo grupė, sudaryta 2020-07-08 Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymu Nr. VK-312). Daugelį tradicinių mokymosi metodų galima perkelti į virtualiąją erdvę. Probleminiai, projektų kūrimo, bendradarbiavimo, integruoto ugdymo metodai, atvejo tyrimai, mokomieji žaidimai, eksperimentavimas, kūrybinio mąstymo reikalaujančios užduotys ir kt. gali būti taikomi nuotoliniu būdu. Sujungus keletą metodų, galima organizuoti savarankišką darbą, mokymąsi bendradarbiaujant, patirtinį mokymąsi, vertinti mokinių pažangą ir pasiekimus, reflektuoti.
Programos tematika atitinka Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintus mokyklų bendruomenėms 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus. Programoje integruota teorinė, praktinė veikla, individualių užduočių atlikimas, reflektavimas, konsultavimas ir grįžtamojo ryšio teikimas.
Šiuose mokymuose pedagogai tobulins IKT kompetencijas, kurių reikia norint efektyviai ir atsakingai naudoti skaitmeninius išteklius, tobulinti skaitmeniniam mokinių raštingumui plėtoti reikalingas pedagogines kompetencijas, įsisavins žinias apie interaktyvių užduočių rengimo ir taikymo galimybes. Suteiktos žinios įgalins planuoti ir rengti e. pamokas. Atliktos praktinės užduotys ugdys mokytojų mokomosios medžiagos pateikimo ir mokinių interaktyvios veiklos organizavimo virtualioje mokymo(si) aplinkoje gebėjimus. Mokytojai analizuos e pamokos planavimo principus, suvoks, kam, planuodami pamoką, turėtų skirti daugiau dėmesio, kokias mokymo(si) strategijas taikyti, kad mokiniai taptų aktyvūs pamokos dalyviai, sužinos, kokia pagalba mokiniui yra tinkama, o kokios vertėtų atsisakyti, kokiais būdais diferencijuoti pamokos veiklą, kokias užduotis skirti gabiesiems ir silpniau besimokantiems mokiniams, kaip nustatyti, ko ir kiek vaikai išmoko. Programoje bus aptariamas įvairių mokymo(si) metodų panaudojimas taikant skaitmenines technologijas ir siekiant įvairių ugdymo (si) tikslų. Mokymuose bus išbandomi įdomesni, rečiau taikomi, mažiau žinomi mokymo(si) metodai. aptariamos nuotolinio ugdymo aktualijos, pristatomi ir dalyvių išbandomi įvairūs nemokami IT įrankiai (programėlės). Pedagogai analizuos pamokos struktūrą, pamokos kokybės parametrus ir planavimo ypatumus, ugdymo turinio individualizavimo, diferencijavimo ir integravimo būdus, taikys mokinių asmeninės pažangos stebėjimo, pokyčių fiksavimo ir rezultatų analizavimo bei panaudojimo praktiką.
Nemažai dėmesio skiriama mokytojo, ugdančio brandžią asmenybę, metodinėms praktikoms, kurias mokymo dalyviai išbandys, turės galimybę įvertinti ir aptarti.
Programos trukmė 40 val.: 12 val. teorija, 16 val. pratybos, 8 val. savarankiško darbo, 4 val. refleksija. Programą sudaro 3 moduliai (seminarai):
„Interaktyvių užduočių rengimas kontaktiniam ir nuotoliniam mokymui(si)“ (18 val.), „Metodai motyvuotam mokymuisi ir geresniam ugdymo turinio suvokimui“ (6 val.), „Gera pamoka taikant skaitmenines technologijas“ (16 val.).