Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas sėkmingam šiuolaikinio ugdymo(si) / mokymo(si) turinio įgyvendinimui Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2021-04-22

Programos teikėjas

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

P. Butlerienės g. 3, Marijampolė

Renginio pradžia: 2021-05-20 10:00
Renginio pabaiga: 2021-12-31 14:00
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

Programos reikalavimai

Programa skirta Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos įvairių dalykų mokytojams, norintiems tobulinti skaitmeninę kompetenciją

Programos aprašymas

Poreikis taikyti informacines komunikacines technologijas (toliau – IKT) sparčiai keičiasi visame pasaulyje, išmanieji telefonai ir kiti išmanūs mobilieji įrenginiai tapo integralia vaikų ir jaunuolių gyvenimo dalimi. Skaitmeniniai prietaisai naudojami kiekviename žingsnyje, todėl kiekvieną dieną pedagogai susiduria su nuolat kintančiais IKT taikymo ugdyme poreikiais, kad juos tenkintų – privalo įgyti įvairesnių ir šių die­nų aktualijoms reikiamų skaitmeninių kompetencijų. Pedagogai privalo mokiniams padėti tapti skaitmeniniu požiūriu raštingiems, todėl ir patys turi jas įgyti.

Pedagogų skaitmeninės kompetencijos tobulinimo poreikį lemia ir dėl Covid-19 pandemijos pasikeitęs ugdymo organizavimo būdas. Mokytojo profesijos kompetencijos apraše (2007) tarp bendrųjų kompetencijų apibrėžta Informacinių technologijų naudojimo kompetenciją (Mokytojo profesijos kompetencijos aprašo (2007) 7 punktas). 2015 m. projekto pagrindu rengtame, tačiau norminio statuso neturinčiame Pedagogų profesijos kompetencijų apraše (2015) išskiriama naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencija. 2017 m. Europos tyrimų institutas pasiūlė skaitmeninių pedagogų kompetencijų sistemą (toliau - DigCompEdu), kurioje išskiriamos šešios sritys ir skaitmeninis pedagogų raštingumas suskirstytas į 22 kompetencijas.

Kvalifikacijos tobulinimo programa „Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas sėkmingam šiuolaikinio ugdymo(si) / mokymo(si) turinio įgyvendinimui Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje“ aktuali, nes nuo 2020 metų kovo 16 dienos vykęs ir vis dar vykstantis nuotolinis ugdymas parodė, kad mokyklų vadovams ir mokytojams gana sudėtinga užtikrinti ugdymo proceso vyksmą, viena to priežasčių – nepakankama pedagogų skaitmeninė kompetencija. Šia programa, atsižvelgiant į Europos Komisijos parengtus siūlymus (DigComporg, dėl mišriojo mokymo), DigCompEdu sistemą ir Mokytojo profesijos kompetencijos aprašą, bus tobulinamos aktualių sričių (skaitmeninių technologijų naudojimo bendravimui ir bendradarbiavimui, mokinių įgalinimui ir pasiekimų vertinimui; skaitmeninių išteklių kūrimui ir valdymui bei naudojimui mokant ir mokantis) pedagogo skaitmeninės kompetencijos. Naujųjų technologijų naudojimas mokymosi procesą padaro patrauklesniu, atviresniu ir labiau įtraukiančiu, leidžia efektyviai naudoti išmanias, virtualias, skaitmenines priemones mokymosi procese (pvz., nuotolinis mokymas, vaizdo priemonių, interaktyvių užduočių naudojimas, simuliaciniai žaidimai, praktinio pobūdžio užduotys ir kt.); padeda taupyti laiką, mokymo procesą paversti lankstesniu; technologijų taikymas leidžia individualizuoti atskirų mokinių mokymą. Programa siekiama apibendrinti įvairias rekomendacijas ir metodinius siūlymus, kad progimnazijos pedagogai būtų pasirengę tinkamai diegti ir taikyti IKT grįstus ugdymo metodus klasėje, nuotoliniame ar mišriame mokyme.
Numatomas rezultatas – seminaro dalyvių patobulėjusi skaitmeninė kompetencija: skaitmeninių technologijų naudojimas bendraujant, bendradarbiaujant ir siekiant profesinio tobulėjimo; informacijos paieška, kūrimas ir dalijimasis skaitmeniniais ištekliais; skaitmeninių technologijų valdymas ir naudojimas mokant ir mokantis; skaitmeninių technologijų ir strategijų naudojimas vertinant; skaitmeninių technologijų naudojimas skatinant įsitraukimą, personalizavimą ir aktyvų mokinių dalyvavimą; mokinių skaitmeninių kompetencijų gerinimas.
Programos trukmė – 40 val. (tame skaičiuje 16 ak. val savarankiško darbo).