Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Šiuolaikinė anglų kalbos pamoka: Virtualios mokymo(si) aplinkos. Inovatyvūs ir efektyvūs mokymo būdai bei metodai“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2021-02-11

Programos teikėjas

Telšių švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nėra.

Programos aprašymas

Šiuolaikinė pamoka neįsivaizduojama be informacinių komunikacinių technologijų ir šiuolaikinių mokymo metodų. ŠMM dokumente „Bendrosios programos ir išsilavinimas“ teigiama, kad užsienio kalbų mokymasis ir mokėjimas sudaro sąlygas asmenybei formuotis, įgyjami žmogui būtini kultūrinės ir kalbinės komunikacijos gebėjimai. Virtualių mokymo(si) platformų, įvairių mobiliųjų aplikacijų, šiuolaikiškų mokymo formų ir metodų naudojimas yra svarbus faktorius šių gebėjimų ugdyme.
Moderniosios technologijos ir efektyvūs mokymo metodai lemia ugdymo sėkmę, todėl užsienio kalbų mokytojams itin svarbu juos išmanyti ir sėkmingai taikyti, lavinant mokinių kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo įgūdžius.

Šios programos I-o modulio metu dalyviai susipažins su virtualiomis mokymo(si) aplinkomis ir ,,Atvirkščios pamokos“ metodu, pagal šį metodą patys kurs pamokas, kurias išbandys ugdomajame procese ir refleksijos metu pristatys sukurtas pamokas bei patirtį. Svarbiausias ,,Atvirkščios pamokos“ privalumas yra tas, kad mokiniai iš pasyvių klausytojų tampa aktyviais savo mokymosi proceso organizatoriais – tai mokymąsi daro efektyvesniu, o mokiniai lavina svarbius savarankiško mokymosi įgūdžius. Naudojantis virtualiomis mokymo(si) aplinkomis, šis metodas įgalina paskirstyti mokymą ir jo medžiagą atsižvelgiant į mokymosi stilius, individualius mokinio poreikius ir gebėjimus.
II-o modulio metu dalyviai plėtos profesinę kompetenciją savivaldžio ir kritinio mąstymo ugdymo(si) srityse, stiprins gebėjimą organizuoti mokinių savivaldžio mokymo(si) elementus pamokoje bei ugdyti mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, kas informacinėje visuomenėje yra vertinama kaip viena svarbiausių kompetencijų, pasireiškianti gebėjimu analizuoti skirtingus požiūrius, priimti pagrįstus sprendimus, pateikti argumentus. Svarbi šio modulio dalis - kolegialus mokymasis, kurio metu dalyviai dalinsis gerąja patirtimi, diskutuos, praktiškai išbandys programos metu pristatytus metodus bei kurs jiems naują turinį.

Ši programa yra aktuali ir naudinga, nes jos dalyviai susipažins su virtualių mokymo(si) platformų galimybėmis mokomųjų užduočių kūrimui bei inovatyviais metodais ir formomis, ugdant mokinių savivaldžio mokymo(si) įgūdžius bei kritinio mąstymo gebėjimus, patys kurs užduotis, jas išbandys ugdymo procese, dalinsis gerąja patirtimi, reflektuos.
Programos dalyviai plės profesines ir skaitmeninio raštingumo kompetencijas.
Programos tikslas - plėsti pedagogų profesines ir skaitmeninio raštingumo kompetencijas, siekiant užtikrinti efektyvų anglų kalbos mokymą(si), pasitelkiant virtualias mokymo(si) aplinkas bei šiuolaikiškus mokymo metodus ir formas.
Tikslinė grupė – anglų kalbos mokytojai. Programos apimtis – 40 akad. val. (24 val. – kontaktinis darbas, 16 val. – savarankiškas darbas). Programos įgyvendinimo laikas: 2021 m. vasario mėn. – 2022 m. birželio mėn.