Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotolinio mokymo galimybės integruojant skaitmeninius įrankius ir jų panaudojimas ugdymo turinio individualizavimui, diferencijavimui, integracijai

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

Nėra duomenų

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2020-11-10

Programos išregistravimo data

2023-04-07

Programos išregistravimo priežastis

Nevykdant daugiau kaip dvejus metus

Programos teikėjas

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Susipažinę su mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos aprašu ir įsivertinę IKT gebėjimus (LR Švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598)

Programos aprašymas

Programos tikslas - pasirengti dirbti nuotoliniu būdu, susipažinti su technologinėmis galimybėmis, turimomis skaitmeninėmis priemonėmis, praplėsti mokytojų IKT kompetenciją. Įvaldyti nuotolinio mokymosi aplinką Office 365, kuri užtikrintų ne tik skaitmeninio ugdymo turinio pasiekiamumą, bet ir bendravimą bei bendradarbiavimą ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir/ar nerealiuoju (asinchroniniu) laiku. Išmokti pateikti praktinės užduotis suskirstytas individualiems darbams ir darbams grupėse.
Programa parengta remiantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo.“ Mokymo nuotoliniu ugdymo būdu proceso organizavimo kriterijų aprašas nustato bendrojo ugdymo mokyklų, įgyvendinančių pradinio, pagrindinio ir vidurinio suaugusiųjų ugdymo programas, pasirengimo mokyti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimui. Mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdai ir mokymosi formos nustatytos Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai turi taikytis prie situacijos, kurioje dabar yra beveik visas pasaulis. Lietuvoje vienas iš pirmųjų žingsnių kovoje prieš COVID-19 virusą buvo ugdymo įstaigų persiorganizavimas dirbti nuotoliniu būdu. Nuotolinis mokymasis dar tik įgauna pagreitį ir todėl reikalingi mokymai, kurie mokytojams ir pagalbos mokiniui specialistams suteiktų žinių dirbti su įvairiais skaitmeniniais įrankiais, mokymo programomis, įgyti kuo daugiau pasitikėjimo savimi, motyvuoti ir pasiruošti naujiems iššūkiams.
Programos dalyviai susipažins ir išmoks naudotis nuotolinio mokymo platformomis: „Microsoft Office 365“, įvaldys „Microsoft Teams“ galimybes įvairių dalykų ugdyme, susipažins su duomenų apsauga nuotoliniame mokyme ir kt..
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų žinioms ir supratimui įvertinti bus naudojami jų mokymąsi atitinkantys testai. Gebėjimams ir nuostatoms įvertinti bus organizuojamas praktinis darbas „Teams“ programoje. Besimokantieji parengs ir pateiks užduotis mokiniams, jas vertins, organizuos vaizdo susitikimus, pokalbius.
Pristatomi aplinkos Office 365 įrankiai bei jų panaudojimo galimybės nuotoliniam mokymui. Organizuojant nuotolinį mokytojų mokymąsi bus aptariamos tinkamos ugdymo(si) aplinkos namuose, mokyklos sukurtomis nuotolinio ugdymo priemonėmis ir įrankiais taikomos ugdymui skirtos inovacijos, skaitmeniniai mokymo įrankiai ir mokymo metodikos. Susitikimo metu bus pristatoma EDUKA klasė – skaitmeninėje mokymo(si) aplinkoje, siūlanti turinį visiems pagrindiniams mokomiesiems dalykams, nuo 1 iki 12 klasės. Bus supažindinama su vadovėliais, esančiais Edukoje, užduotimis, metodine medžiaga, testų ruošimo programėle. Pilna integracija su „Office 365“ ir „ Google Classroom“ leis naudotojams ypač paprastai praplėsti turimas galimybes ir integruoti naujoves į jau naudojamą darbo aplinką. Programą sudaro 40 valandų, iš jų ( 18 kontaktinių valandų kontaktinių ir asinchroniniu būdu, 22 val. savarankiško darbo.