Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kaip pritaikyti šiuolaikines technologijų priemones pamokoje?

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokyklų bendruomenės, komandos

Programos kontaktinė trukmė

12

Programos savarankiško ugdymo trumė

18

Programos įregistravimo data

2021-12-06

Programos teikėjas

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas, pedagogas

Programos aprašymas

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ pažymima, kad visose švietimo įstaigose siekiama įdiegti kūrybingumui, ieškojimams ir tobulėjimui atviras mokymosi programas ir kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo sistemą. Taip pat siekiama užtikrinti veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, efektyvų informacinių technologijų galimybių pritaikymą, užtikrinantį dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgijimą ir tobulinimą.
Tradicinis mokymas keičiasi iš esmės – vis dažniau diskutuojama, ar ateities mokykloje mokytoją pakeis technologijos. Jeigu tradicinėje pedagogikoje aktyvus paprastai būdavo tik mokytojas, tai dabartiniame virsmo taške, kai į ugdymo procesą integruojama vis daugiau įvairių informacinių ir komunikacinių technologijų, aktyvūs yra abu: ir mokytojas, ir mokinys.
IKT ugdymo procese atveria galimybes kaitai, sudaro sąlygas sparčiau įgyvendinti atvirojo mokymosi politiką, užtikrina lankstesnį mokymosi veiklos organizavimą. Elektroninės mokymo priemonės mokiniams yra labiau priimtinos nei tradicinės. Informacinių technologijų naudojimas įgalina nukreipti mokinio technologines žinias ir gebėjimus geresniam visų mokomųjų dalykų supratimui, o technologijų dalyko pamokose IKT naudojimas didina mokinių mokymosi motyvaciją, pagreitina informacijos paiešką, padaro patrauklesnį medžiagų pažinimą, spartina technologinius procesus, pristatymą paverčia informatyvesniu.
Tyrimai rodo, kad didelė dalis mokytojų nėra tinkamai pasirengę naudoti IKT savo pamokose. Pagrindinė to priežastis: laiko stoka, rengiamų seminarų, mokymų šiais klausimais trūkumas, skurdi materialinė bazė.
Remiantis gimnazijos vidaus įsivertinimo duomenimis ugdymo veiklų, priemonių įvairovė pamokose nėra pakankama (su šiuo teiginiu sutinka 55% mokinių). Projekto „Kokybės krepšelis“ tikslas yra gerinti mokinių raštingumo ir matematinius pasiekimus pamokose diegiant inovatyvią ugdymo(si) aplinką. Gimnazijos 2021 m. veiklos priemonių įgyvendinimo plane vienas iš uždavinių yra užtikrinti mokytojų kompetencijų ugdymą(si) ir tobulinimą(si), skirtą ugdymo proceso valdymo kokybei gerinti.
Baigę programą mokytojai patobulins asmeninio tobulėjimo ir mokėjimo mokytis, naujų technologijų ir informacijos valdymo, profesines komunikacines kompetencijas.