Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ugdymo proceso organizavimas naudojant Microsoft Office 365 ir grafines programas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokyklų bendruomenės, komandos

Programos kontaktinė trukmė

36

Programos savarankiško ugdymo trumė

10

Programos įregistravimo data

2021-11-09

Programos teikėjas

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Turėti pedagoginio darbo patirties.

Programos aprašymas

Mokytojo IKT kompetencijos labai svarbios organizuojant ugdymą įvairiomis sąlygomis ir formomis, panaudojant neribotoms mokinių ugdymo(si) galimybėms kurti. Technologija taip pat padeda įveikti kliūtis kada to reikia, atsižvelgiant į įvairius ribojimus, susijusius su atstumo laikymusi, sveikatos reikalavimais. Lietuva, integruodamasi į Europos ir pasaulio ekonominę erdvę, siekia didinti informacinių technologijų ir nuotolinių ryšių naudojimą visose žmonių gyvenimo ir veiklos srityse. „Informacinių komunikacinių technologijų (IKT) diegimas įtakoja ir sustiprina edukacinius pokyčius: mokytojo, moksleivio vaidmenų ir funkcijų kaitą, duomenų bazių ir ekspertinių sistemų atsiradimą pedagoginėje sistemoje ir kt.“ (Simonaitienė ir Greenrod, 2009, p. 42). Mokytojo profesijos kompetencijos apraše (2007) pažymima, kad viena iš mokytojo profesinių kompetencijų yra informacinių technologijų naudojimo kompetencija, kurią sudaro mokėjimas ir gebėjimas: 1) naudoti kompiuterio techninę ir programinę įrangą, pagrindines interneto paslaugas mokymo(si) procese, rengiant tekstinę ir vaizdinę informaciją; 2) ugdyti mokinių informacinę kultūrą sistemingai plėtojant jų kompiuterinį raštingumą, laikantis etinių ir higieninių darbo su kompiuteriu reikalavimų.
Mokytojas turi gebėti ir šiems gebėjimas tarnauja IKT: 1) naudoti informacines technologijas; 2) kurti ugdymo(si) aplinkas; 3) planuoti ir tobulinti dalyko turinį; 4) valdyti mokymo(si) procesą; 5) vertinti mokinių pasiekimus ir pažangą; 6) motyvuoti ir paremti mokinius; 7) pažinti mokinį ir pripažinti jo pažangą; 8) tobulėti savo profesijoje.
Tikslingas IKT naudojimas suteikia galimybes surasti glaudesnį ryšį tarp kartų, pomėgių, polinkių, sudominti mokinius, išugdyti saugiai besijaučiantį šiuolaikiniame pasaulyje žmogų, lankstų, logiškai mąstantį informacijos naudotoją ir teikėją. Pagrįstas IKT naudojimas leidžia išlaikyti ir gerinti klasės atmosferą, bendradarbiavimą, įsiminimą, supratimą, praturtinti pamokose pateikiamą vaizdinę medžiagą, savarankišką mokymąsi ir didina motyvaciją mokytis.
Microsoft Office 365 platforma pedagogams suteikia ne tik galimybę bendrauti sinchroniniu būdu, bet ir asinchroniniu būdu, talpinti įvairią medžiagą naudotis paketo programomis Outlook, One Drive, Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, kt. Šios programos teikiamos galimybės laidžia pasirengti kokybiškam mokinių nuotoliniam ir kontaktiniam ugdymui bei bendradarbiavimui tarpusavyje. Bus išmokta naudotis asmenine debesies saugykla „OneDrive“, kad butų galima pasiekti ten saugomus failus iš bet kurio įrenginio. Bendrinsime dokumentus ir bendradarbiaudami juos pildysime. Programa padės tobulinti įgūdžius su Microsoft Word programa, taikant automatines priemones: išnašas, automatinį turinį, objektų numeravimą ir kt.
Bus gilinamasi į „Teams“ įrankio praktinį pritaikymą ugdymo procesui ir aptartas įrankio funkcionalumas, pateikti praktiniai patarimai, kaip organizuojant vaizdo pamokas nustatyti dalyvių teises, kaip sukurti atskirus kambarius. Savarankiško darbo metu suplanuos ugdymo veiklas kalendoriuje, sukurs vaizdo pamokas panaudojant Office 365 ir Teams įrankius. Naudojant „Microsoft Forms“ įrankį, bus išmokta kurti apklausas, viktorinas ir sistemines apklausas ir kaip naudotis mokomuoju bloknotu „OneNote“, kuris yra visos klasės skaitmeninis bloknotas, skirtas tekstui, vaizdams, rankraščio pastaboms, priedams, saitams, garso, vaizdo įrašams ir kt. saugoti. Programos įgyvendinimo metu bus susipažinta su pagrindiniais „OneNote“ mokomojo bloknoto elementais: mokinių bloknotais, turinio biblioteka, bendradarbiavimo erdve bei išmoksime juos valdyti.
Programos dalyviai išmoks naudotis įvairiais iškarpų įrankiais, kurių pagalba iš įvairių skaitmeninių vadovėlių bei uždavinynų bus galima paruošti visą pamokai reikalingą medžiagą bei padalomąją medžiagą mokiniams. Išmoksime naudoti planšetes pamokų vedimui ir mokinių namų bei atsiskaitomųjų darbų vertinimui.
Dailės mokytojams labai svarbus gebėjimas IKT panaudoti ir profesinėje savo veikloje. Susipažinsime su nemokamomis (atvirojo kodo) ir mokamomis grafinio vaizdo redagavimo, grafinio dizaino, fotografijų redagavimo programomis. Grafinis nuotraukų redagavimas mokykloje gali būti ne tik darbui su nuotraukomis, bet tai ir skaitmeninė tapyba, dizainas, kt. užduotys. Mokymai skirti susipažinti su skaitmeninių nuotraukų redagavimu, retušavimu ir maketavimu. Supažindinimas su skaitmeniniais efektais, "filtrų" pasirinkimu, bazinėmis komandomis: objektų karpymu, darbu su sluoksniais, nuotraukų retušavimu, klonavimu, koregavimu; nuotraukų keitimu į juodai baltas ir tonuotas.
Tikėtina, kad mokymų dalyviai atnaujins žinias ir patobulins skaitmeninio raštingumo kompetenciją, kurią sėkmingai naudos tiek nuotoliniame, tiek kontaktiniame mokyme.
Programos dalyviai plėtos profesines mokytojo informacinių technologijų naudojimo ir profesinio tobulėjimo kompetencijas.
Programa skirta Radviliškio dailės mokyklos mokytojams, Šiaulių apskrities dailės ir technologijų mokytojams.
Programos trukmė 46 val.: 20 val. – teorija, 16 val. – praktika, 10 val. – savarankiškas darbas.