Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Mokyklų bendruomenės, komandos

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2021-10-27

Programos teikėjas

Viešoji įstaiga Lazdijų švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Specialių reikalavimų nėra

Programos aprašymas

Poreikis taikyti informacines komunikacines technologijas (toliau – IKT) sparčiai keičiasi visame pasaulyje, išmanieji telefonai ir kiti išmanūs mobilieji įrenginiai tapo integralia vaikų ir jaunuolių gyvenimo dalimi. Skaitmeniniai prietaisai naudojami kiekviename žingsnyje, todėl kiekvieną dieną pedagogai susiduria su nuolat kintančiais IKT taikymo ugdyme poreikiais, kad juos tenkintų – privalo įgyti įvairesnių ir šių dienų aktualijoms reikiamų skaitmeninių kompetencijų. Pedagogai privalo mokiniams padėti tapti skaitmeniniu požiūriu raštingiems, todėl ir patys turi jas įgyti.
Pedagogų skaitmeninės kompetencijos tobulinimo poreikį lemia ir dėl Covid-19 pandemijos pasikeitęs ugdymo organizavimo būdas. Mokytojo profesijos kompetencijos apraše1 (2007) tarp bendrųjų kompetencijų apibrėžta Informacinių technologijų naudojimo kompetenciją (Mokytojo profesijos kompetencijos aprašo (2007) 7 punktas). 2015 m. projekto pagrindu rengtame, tačiau norminio statuso neturinčiame Pedagogų profesijos kompetencijų apraše2 (2015) išskiriama naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencija. 2017 m. Europos tyrimų institutas pasiūlė skaitmeninių pedagogų kompetencijų sistemą (toliau - DigCompEdu3), kurioje išskiriamos šešios sritys ir skaitmeninis pedagogų raštingumas suskirstytas į 22 kompetencijas.
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Skaitmeninės kompetencijos tobulinimas“ aktuali, nes nuo 2020 metų kovo 16 dienos vykęs ir vis dar vykstantis nuotolinis ugdymas parodė, kad mokyklų vadovams ir mokytojams gana sudėtinga užtikrinti ugdymo proceso vyksmą, viena to priežasčių – nepakankama pedagogų skaitmeninė kompetencija. Šia programa, atsižvelgiant į Europos
1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.291726
2 https://www.upc.smm.lt/projektai/pkt/rezultatai/PEDAGOGO-PROFESIJOS-KOMPETENCIJU-APRASAS.docx
3 https://www.upc.smm.lt/naujienos/dokumentai/digcompedu-lt.php
Komisijos parengtus siūlymus (DigComporg4, dėl mišriojo mokymo5), DigCompEdu sistemą ir Mokytojo profesijos kompetencijos aprašą, bus tobulinamos aktualių sričių (skaitmeninių technologijų naudojimo bendravimui ir bendradarbiavimui, mokinių įgalinimui ir pasiekimų vertinimui; skaitmeninių išteklių kūrimui ir valdymui, naudojimui mokant ir mokantis) pedagogo skaitmeninės kompetencijos. Naujųjų technologijų naudojimas mokymosi procesą padaro patrauklesniu, atviresniu ir labiau įtraukiančiu, leidžia efektyviai naudoti išmanias, virtualias, skaitmenines priemones mokymosi procese (pvz., nuotolinis mokymas, vaizdo priemonių, interaktyvių užduočių naudojimas, simuliaciniai žaidimai, praktinio pobūdžio užduotys ir kt.); padeda taupyti laiką, mokymo procesą paversti lankstesniu; technologijų taikymas leidžia individualizuoti atskirų mokinių mokymą. Programa siekiama apibendrinti įvairias rekomendacijas ir metodinius siūlymus, kad pedagogai būtų pasirengę tinkamai diegti ir taikyti IKT grįstus ugdymo metodus klasėje, nuotoliniame ar mišriame mokyme.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, norintiems tobulinti skaitmeninę kompetenciją.
Numatomas rezultatas – seminaro dalyvių patobulėjusi skaitmeninė kompetencija:
• skaitmeninių technologijų naudojimas bendraujant, bendradarbiaujant ir siekiant profesinio tobulėjimo;
• informacijos paieška, kūrimas ir dalijimasis skaitmeniniais ištekliais;
• skaitmeninių technologijų valdymas ir naudojimas mokant ir mokantis;
• skaitmeninių technologijų ir strategijų naudojimas vertinant;
• skaitmeninių technologijų naudojimas skatinant įsitraukimą, personalizavimą ir aktyvų mokinių dalyvavimą;
• mokinių skaitmeninių kompetencijų gerinimas.