Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Microsoft Office365 taikymas formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

25

Programos savarankiško ugdymo trumė

15

Programos įregistravimo data

2021-06-01

Programos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Dalykų mokytojai

Programos aprašymas

Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo 1. Prioriteto Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį, kryptis yra Skaitmeninio raštingumo tobulinimas.
Dėl Covid19 viruso pandemijos įprastas mokymas klasėse perkeliamas į skaitmeninė erdvę, nuotolinį mokymą. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų geresniam nuotolinio mokymo pasiruošimui būtinas pastovus žinių ir gebėjimų tobulinimas. Programos dalyviai atnaujins žinias ir tobulins gebėjimus naudotis Office 365 programų paketo programomis Outlook, One Drive, Teams, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Forms, bus pasirengę kokybiškam mokinių nuotoliniam ir kontaktiniam ugdymui bei bendradarbiavimui tarpusavyje.
Programą sudaro 3 moduliai.
I modulis „Pagrindiniai Microsoft Office 365 aplinkos elementai“, kurį sudaro 13 valandų: iš jų 5 teorinės ir 8 praktinio ir savarankiško darbo. Modulio dalyviai gilins žinias apie elektroninio pašto programą Outlook ir dokumentų saugyklą One Drive, atliks praktines ir savarankiškas užduotis.
II modulis „Teams aplinka (programa internetu ir kompiuteryje)“. Modulio trukmė 24 val., iš jų 9 val. teorija ir praktinės užduotys ir 15 val. savarankiško darbo. Mokytojai mokysis vaizdo susitikimų planavimo ir vykdymo, MS Word, Excel, Power Point,One Note taikymo ugdyme, apklausų kūrimo naudojant programą Forms.
III modulis „Saugus naudojimasis Office365 aplinka“ ir refleksija apie įgytų žinių praktinį taikymą. Moduliui skiriamos 2 teorinio ir 1 praktinio darbo valandos (iš viso – 3 val.).
Tikėtina, kad mokymų dalyviai atnaujins žinias ir patobulins skaitmeninio raštingumo kompetenciją, kurią sėkmingai naudos tiek nuotoliniame, tiek kontaktiniame mokyme.