Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Šiuolaikinių ugdymo technologijų, praktikų ir IT įrankių taikymas brandžios asmenybės ugdymui

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos savarankiško ugdymo trumė

20

Programos įregistravimo data

2021-05-11

Programos išregistravimo data

2024-01-29

Programos išregistravimo priežastis

Nevykdant daugiau kaip dvejus metus

Programos teikėjas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

dirbti švietimo įstaigoje

Programos aprašymas

Programa (modulis) sudaryta iš keleto integralių temų: Mokinių mokėjimo mokytis ir reflektavimo kompetencijų ugdymas siekiant brandžios asmenybės bei įsivertinimo metodai siekiant pasiekimų ir pažangos.Mokinio individualios pažangos stebėjimo praktikos, įrankiai ir mokinio individualios pažangos stebėsenos modeliavimas.Šiuolaikiniai vertinimo metodai, įrankiai mokytojui, kriterijų formulavimo teoriniai ir praktiniai aspektai (praktikumas), IT įrankiai asmens pasiekimų vertinimui, grįžtamajam ryšiui ir refleksijai.Grafinės vizualizacijos, šiuolaikiniai mokymo(si) metodai mokinių sėkmingam mokymuisi. Kūrybingumo, kaip vieno esminių XXI a. gebėjimų ugdymo metodai ir patirtys. Mokymosi bendradarbiaujant ugdymo technologija bei IT įrankiai brandžios asmenybės ugdymui. Metodiškai parinktas mokymo(si) metodų, IT įrankių portfelis, kaip mokymo(si) kokybės užtikrinimo prielaida mokykloje.
Programos tematika atitinka Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintus mokyklų bendruomenėms 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo 1.2. ir 3.1. prioritetus. Programoje integruota teorinė, praktinė veikla, individualių užduočių atlikimas, reflektavimas, konsultavimas ir grįžtamojo ryšio teikimas.