Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokyklos darbuotojų, koordinuojančių informacinių ir komunikacinių technologijų veiklą, kompetencijų tobulinimas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

300

Programos savarankiško ugdymo trumė

0

Programos įregistravimo data

2021-05-03

Programos teikėjas

Nacionalinė švietimo agentūra
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Mokyklų darbuotojai, koordinuojantys IKT veiklą mokyklose

Programos aprašymas

Visuotinai pripažįstama, kad nuolatinis mokytojų profesinis tobulėjimas yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių ugdymo kokybę. Profesinės raidos svarba yra akcentuojama ir Europos Sąjungos bei Lietuvos švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose. Vienas iš Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) siekių – pagerinti mokymo personalo kvalifikaciją, daug dėmesio skirti tęstinio profesinio tobulinimosi kokybei, pedagogų kompetencijų ugdymui ir mokyklų vadovų vaidmens stiprinimui. Nacionaliniuose švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose (Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.) švietimui keliami tikslai orientuoti į sumanios, besimokančios visuomenės kūrimą, veiksmingą mokymosi visą gyvenimą sistemos sukūrimą, kuri efektyviai pritaiko informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) galimybes, užtikrina dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgijimą ir tobulinimą.

Kaita švietimo sistemoje yra sudėtingas ir nuolatinis procesas, kuriam įtaką daro globalizacija, kintančios ekonominės ir socialinės sąlygos, spartus informacinių ir komunikacinių technologijų vystymasis. Tradicinis mokymas, orientuotas į žinių perdavimą ir priėmimą, nebėra efektyvus ruošiant mokinius ateities veikloms ir nuolatiniams pokyčiams. Žiniomis ir mokymosi visą gyvenimą grindžiamoje visuomenėje IKT taikymas yra ypač aktualus, siekiant kokybiškos ir veiksmingos mokymo ir mokymosi proceso kaitos Lietuvos švietime. IKT tampa neatsiejama ugdymo sistemos dalimi, todėl siekdami kokybiško, konkurencingo ugdymo, turime užtikrinti, kad IKT veikla mokyklose būtų koordinuojama ir tai atliktų kompetentingi darbuotojai. Nuolatinio mokymosi kontekste socialiniai pokyčiai įpareigoja žmogų prisitaikyti prie nuolat kintančios profesinės aplinkos, todėl vis svarbesnę reikšmę įgyja besikeičiantys įvairių profesijų žmonėms keliami reikalavimai, o tai įpareigoja žmogų nuolat atnaujinti bei tobulinti savo profesines žinias, įgyti tam tikrų kompetencijų, įgūdžių bei gebėjimų, kurie padės efektyviai bei kokybiškai tą patį darbą atlikti dar efektyviau ir greičiau.

Parengta kompetencijų tobulinimo programa (toliau – Programa) yra skirta mokyklų darbuotojų, koordinuojančių IKT veiklą mokyklose, kompetencijoms tobulinti. Programą sudaro 15 savarankiškų ir nepriklausomų modulių, kuriuos kompetencijas tobulinantys dalyviai gali rinktis laisvai, bet kokia tvarka ir bet kokį kiekį. Vieno modulio trukmė – 20 akad. val. Minimalus pasirenkamų modulių skaičius – 3.
Programos moduliai:
M1. Ateities mokymas ir ugdymas: skaitmeninių mokymosi technologijų integracija ir kintantys poreikiai
M2. Mokykla kaip besimokanti ir lyderiaujanti organizacija
M3. Skaitmeninė kompetencija: įsivertink ir tobulėk
M4. Veiksmingas mokymasis skaitmeniniame amžiuje
M5. Skaitmeniniai ištekliai: dalijimasis ir bendradarbiavimas
M6. Profesinės raidos svarba ir galimybės
M7. Įtraukiančios ir motyvuojančios vertinimo formos
M8. Neformalusis ir savaiminis mokymasis
M9. Mokymosi proceso analizė
M10. Skaitmeninis turinys ir autorinės teisės
M11. Skaitmeninis ugdymo turinys: kūrimas, perkūrimas ir integravimas
M12. Tinklaveikos vaidmuo mokykloje
M13. Strateginė komunikacija ir partnerystės svarba
M14. Fizinės ir virtualios mokymosi erdvės
M15. Skaitmeninė infrastruktūra: galimybės ir įgyvendinimas