Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotolinio mokymo(si) iššūkiai ir galimybės

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

50

Programos savarankiško ugdymo trumė

30

Programos įregistravimo data

2021-03-08

Programos teikėjas

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Ms Office darbo pradžiamokslis

Programos aprašymas

Mokytojų kompetencijos aprašas (2007 – 01 – 15 ISAK – 54) skatina mokytojus tobulinti savo IKT kompetenciją - ugdytis informacinę kultūrą, kompiuterinį raštingumą ir gebėjimą integruoti IKT į mokymo ir mokymosi procesą. 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetas yra kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį. 1.1. Skaitmeninio raštingumo tobulinimas. (2020 m. balandžio 2 d. Nr. V-504, Vilnius). Mokyklų, švietimo pagalbos įstaigų, kitų švietimo teikėjų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, savininkai (juridinio asmens dalyvių susirinkimai), vadovai gali organizuoti neformalųjį vaikų švietimą (išskyrus ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą), formalųjį švietimą papildantį ugdymą, neformalųjį suaugusiųjų švietimą tiek, kiek tai įmanoma vykdyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.( 2020 m. kovo 30 d. Nr. V-469)
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Nuotolinio mokymo(si) iššūkiai ir galimybės“ remiasi minėtų teisės aktų nuostatomis nagrinėja esamas mokyklai pritaikytas nuotolinio darbo platformas ir jos įrankius, kurie suteiktų mokytojui galimybę ugdymo procesą organizuoti įdomiai, įtraukti mokinius ir būti aktyviais jo dalyviais bei greitai gauti grįžtamąjį ryšį apie mokinių pasiekimus ir pažangą. Ugdymo procesui persikėlus į nuotolinį ugdymą atsirado poreikis ieškoti paprastų valdyme, patrauklių ugdymui(si) skaitmeninių įrankių. Teams aplinka, viena iš tų, kuri tinka organizuoti organizacijos veiklą nuotoliniu būdu, o Worksheet platforma leis mokytojams sukurti žaismingas apklausas, įsivertinimo užduotis, Quizizz platforma - sudaryti klausimynus, testus bei kurti interaktyvias pamokas, pateikti jas nuotoliniu sinchroniniu bei asinchroniniu būdu.
Mokydamiesi pagal šią programą nuotoliniu būdu, besimokantieji pagilins teorinį ir praktinį pasirengimą naudoti inovatyvias IT technologijas ugdymo procese, susipažins su mąstymo įrankių – žemėlapių panaudojimu ugdymo procese.