Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas siekiant inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

29

Programos savarankiško ugdymo trumė

11

Programos įregistravimo data

2021-03-08

Programos teikėjas

Biržų švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Darbuotojai (mokytojai) dirbantys su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais

Programos aprašymas

Programa „Mokytojų skaitmeninio raštingumo tobulinimas siekiant inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo“ (toliau – Programa) skirta mokytojams ir pagalbos specialistams (toliau – pedagoginiai darbuotojai), dirbantiems mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas (toliau – Mokykla). Programoje nustatytas Programos turinys, kvalifikaciniai reikalavimai mokymų vadovams, dalyvių įgyjamos kompetencijos, mokymo(-osi) metodai, kompetencijų vertinimo būdai, pateikiama mokomoji medžiaga ir literatūros šaltiniai.
Programos paskirtis – tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo įgūdžius informacijos valdymo, komunikavimo ir skaitmeninio turinio kūrimo srityse.
Skaitmeninio raštingumo įgūdžiai svarbūs norint organizuoti kokybišką ir įtraukų nuotolinį bei tiesioginį ugdymą, tačiau akivaizdu, jog dalies mokytojų susiduria su IT valdymo sunkumais. Europos Tarybos išvadose dėl ikimokyklinio ir pradinio ugdymo vaidmens skatinant kūrybingumą, novatoriškumą ir skaitmeninę kompetenciją (2015/C172/05) teigiama, jog ateities mokytojų užduotys yra: supažindinti vaikus su skaitmeninėmis priemonėmis jas integruojant į ugdymo turinį, ugdyti vaikų skaitmenines kompetencijas atsižvelgiant į jų amžiaus tarpsnio ypatumus, skatinti švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą regiono, šalies ar tarptautiniu lygiu pasitelkiant elektroninio komunikavimo (ryšio) priemones. Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo informatikos bendrosios programos metmenys (2018-08-20 redakcija) nubrėžė aiškius skaitmeninio raštingumo siekinius ankstyvajame ugdyme. Jais remiantis teigtina, jog inovatyvaus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinys neatsiejamas be informacinio mąstymo, virtualaus komunikavimo, skaitmeninio turinio kūrimo. Todėl mokytojas privalo būti gerai susipažinęs su šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir gebėti praktiškai naudotis skaitmeniniais įrankiais ir mokomosiomis priemonėmis, platformomis, elektroninio komunikavimo (ryšio) priemonėmis.
Programos tikslinė grupė – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir Mokykloje dirbantys meninio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.