Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojų IT ir refleksijos kompetencijų, reikalingų organizuojant ugdymo procesą ir konsultuojant mokinius, tobulinimas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

19,5

Programos savarankiško ugdymo trumė

29,5

Programos įregistravimo data

2021-03-03

Programos teikėjas

Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Darbo su MS TEAMS bei MS Office programomis kompetencijas, kompiuteris, interneto ryšys

Programos aprašymas

Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ pažymima, kad bendrojo lavinimo sistema turi būti orientuota į kūrybiškumo, pilietiškumo ir lyderystės ugdymą. Visose švietimo įstaigose siekiama įdiegti kūrybingumui, ieškojimams ir tobulėjimui atviras mokymosi programas ir kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo sistemą. Taip pat siekiama užtikrinti veiksmingą mokymąsi visą gyvenimą, efektyvų informacinių technologijų galimybių pritaikymą, užtikrinantį dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgijimą ir tobulinimą.
Strateginiame dokumente „Lietuva 2030“ keliamas tikslas užtikrinant švietimo prieinamumą ir lygias galimybes, maksimaliai plėtojant vaikų ir jaunimo švietimo aprėptį, suteikti mokiniams palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir tenkinti ugdymosi poreikius bei teikti veiksmingą pedagoginę ir psichologinę pagalbą mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų.
Geros mokyklos koncepcijoje (2015) pažymima, kad keičiasi ugdymo organizavimas mokyklose – akcentuojama mokymosi iš patirties svarba. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis. Jį apibūdina šie bruožai: įdomus ir auginantis (stebinantis, provokuojantis, kuriantis iššūkius, pakankamai platus, gilus ir optimaliai sudėtingas); atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo klaidas, jas taisyti) kontekstualus, aktualus (ugdantis įvairias šiuolaikiniam gyvenimui būtinas kompetencijas, susietas su gyvenimo patirtimi, rengiantis spręsti realias pasaulio problemas, naudotis šaltinių ir informacinių technologijų įvairove). Mokymas(is) yra partneriškas – mokytojas yra mokinio pagalbininkas tyrinėjant pasaulį, mokymosi partneris, tačiau ir autoritetas tose srityse, kuriose mokiniui nepakanka patirties ar išminties. Mokoma(si) pagal individualius poreikius ir pasirinkimus, pagrįstus asmenine patirtimi, siekiais, prasmės suvokimu. Pamokų tipai, struktūra, scenarijai gali būti labai skirtingi, įvairiai ir lanksčiai organizuojamas mokymo(si) laikas (sujungtos pamokos, teminės ar keliems dalykams skirtos savaitės ir kt.). Mokymo(si) šaltiniai įvairūs, įtraukiantys, tikslingi, nebijoma naudoti įvairias ir netradicines priemones. Šiame dokumente taip pat pažymima, kad mokyklos bendruomenė refleksyvi: apmąsto ir aptaria savo veiklą ir bendro gyvenimo įvykius, įsivertina, geba pasimokyti iš patirties ir pagrįstai planuoti.
2021-2023 metų Bendrųjų ugdymo planų projekte numatoma, kad mokykla, kurios nuostatuose (įstatuose) įteisintas nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdas, gali priimti sprendimą mokiniams, kurie mokomi kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, dalį ugdymo proceso įgyvendinti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Šilutė Vydūno gimnazija 2021 metais siekia akreditavimo mokyti nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.
Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojai analizuodami ir reflektuodami informacinių technologijų taikymą savo praktinėje veikloje išskyrė sritis, kuriose norima patobulinti kompetencijas. Gimnazijos metodinės tarybos posėdyje aptariant mokinių projektinių darbų atlikimo kokybę išryškėjo sritys, kuriuose mokytojams – mokinių projektinių darbų vadovams – reikėtų pagilinti mokinių projektinių darbų aprašų bei pristatymų rengimo ir tam reikalingų skaitmeninių technologijų taikymo kompetencijas.