Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Interaktyvaus ugdymo turinio pateikimo praktika

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

40

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2021-02-25

Programos teikėjas

Varėnos švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programos "Mokymasis tyrinėjant" dalyviams.

Programos aprašymas

ANOTACIJA

Mokytojas turi sudaryti sąlygas ir patenkinti skirtingus mokinių poreikius mokymo(si) proceso metu. Tada ir pats mokytojas tampa mokiniu. Tam, kad pamoka taptų nauja ir patraukli visiems mokiniams ir juos motyvuotų, mokytojui neišvengiamai reikia mokytis naujų dalykų. Šiandieniniame pasaulyje neatskiriama mokymo(si) proceso dalimi tapo informacinės technologijos. Gebėjimas naudotis įvairiomis technologijomis, interaktyviomis mokymosi priemonėmis leidžia mokytojui paversti savo pamoką įdomia veikla, pritraukiančia visų mokinių dėmesį ir duodančia efektyvių rezultatų. Siekiant aktyvaus besimokančiojo dalyvavimo mokymosi procese, reikia nuolat stiprinti jo motyvaciją, stengtis mokymuisi atrasti ar sukurti edukacines erdves, aplinkas, priemones, dėka kurių būtų galima pasiekti geriausią mokymosi rezultatą.
Edukacinės aplinkos, o ypatingai interaktyvios, yra puiki vieta įvairių dalykų integruotam ugdymui, nes moksleiviai skatinami intensyviau domėtis mokomąja medžiaga, pajusti teorinių žinių naudą bei panaudojimo galimybes praktiniame gyvenime. Tai labai svarbu, nes mokinių motyvacija ir noras išmokti yra vienas esminių faktorių, nulemiančių išmokimo bei kompetencijų įgijimo kokybę. Panaudojant kuo įvairesnes edukacines aplinkas ir integruojant įvairius dalykus atsiranda galimybė plačiau aprėpti eilę dalykų, įtraukiant moksleivius į kūrybinę, projektinę bei tiriamąją veiklą. Toks mokymasis yra daug produktyvesnis. Tuo pačiu tenka pripažinti, kad tam būtina plėtoti mokytojų kompetencijas, suteikti reikalingas naujas žinias, gebėjimus ir stiprinti vertybines nuostatas. Vienas veiksmingiausių būdų mokytojui susipažinti su naujovėmis, plėsti asmenines, profesines ir dalykines kompetencijas yra dalijimasis metodine ir praktine darbo patirtimi, mokymasis vieniems iš kitų.
Siekiant pagerinti Varėnos rajono 8 klasių moksleivių gamtos mokslų pasiekimus būtina stiprinti mokytojų gamtamokslinio ugdymo kompetencijas, papildant naujomis kūrybinėmis idėjomis, atnaujinant ugdymo turinį, kuris skatintų mokinių domėjimąsi gamtamoksliniu ugdymu ir motyvuotų siekti geresnių rezultatų. Tuo tikslu įgyvendinamas projektas ,,Mokymasis tyrinėjant“. Įgyvendinat projektą parengta 40 val. pedagogų kompetencijų tobulinimo programa „Interaktyvaus ugdymo turinio pateikimo praktika“. Programa orientuota į fizikos, chemijos, biologijos, geografijos, pradinių klasių mokytojų praktinių gebėjimų naudotis interaktyviomis mokymo priemonėmis, organizuojant mokinių tiriamąją veiklą, stiprinimą, įgūdžių formavimą ir šalies gamtos mokslų pedagogų gerosios praktikos perėmimą naudotis projekte įgytomis priemonėmis bei ugdymo turinio pateikimo ir kūrimo technologijomis. Programos metu Alytaus, Druskininkų, Vilniaus ir Trakų rajonų mokyklų mokytojai dalinsis gerąją patirtimi atliekant tiriamuosius darbus, kaip naudojantis interaktyviomis mokymo priemonėmis organizuoti mokinių tiriamąją veiklą, kaip integruoti gamtamokslinio ugdymo dalykus ir kt.

TIKSLAS

Stiprinti mokytojų interaktyvaus ugdymo turinio rengimo ir pritaikymo mokinių poreikiams kompetencijas.

UŽDAVINIAI

1. Stiprinti mokytojų gebėjimus įžvelgti savo mokinio mokymosi galimybes, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus.
2. Atskleisti edukacinių mokymosi aplinkų panaudojimo galimybes tiriamajai veiklai.
3. Ugdyti įgūdžius naudotis interaktyviomis mokymo priemonėmis organizuojant mokinių tiriamąją veiklą.
4. Stiprinti pedagogų gerosios praktikos perėmimą naudotis projekte įgytomis priemonėmis bei ugdymo turinio pateikimo ir kūrimo technologijomis.

TURINYS

VGTU licėjaus pedagogų pasidalijimas gerąja patirtimi 7 val.:
• STEAM ugdymas - samprata ir iššūkiai.
• Netradicinės gamtos mokslų veiklos aplinkotyros ir inžinerijos pamokose.
• Muzikos pamokos gamtos mokslų integracijoje.
• Projektinis darbas - STEAM ugdymo priemonė.
Refleksija, 3 val.
Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos pedagogų pasidalijimas gerąja patirtimi 7 val.:
• Dispersija. Šviesos atspindys ir lūžis.
• Dirvožemio išplovimo tyrimas.
• Pieno baltymų nustatymas įvairių rūšių piene.
Refleksija, 3 val.
Alytaus šv. Benedikto gimnazija pedagogų pasidalijimas gerąja patirtimi 7 val.:
• Tiriamasis darbas su spektrofotometru.
• Tiriamasis darbas su Vernier jutikliais.
• Tiriamasis darbas „Elektros srovės stiprio matavimas įvairiose grandinės dalyse“.
• Tikrovės kontekstas IGMK pamokose. Pranešimai ir mokinių darbų pristatymai.
• Praktinis darbas „Nuosekliojo laidininkų jungimo tyrimas“.
• Praktinis darbas „Maisto produktų kaloringumo tyrimas“.
Refleksija, 3 val.
Druskininkų „Atgimimo“ ir „Saulės“ mokyklos pedagogų pasidalijimas gerąja patirtimi 7 val.:
• „Tiriamosios veiklos aktualijos šiandien: mokomės kitaip“.
Refleksija, 3 val.