Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programa

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

56

Programos įregistravimo data

2021-02-23

Programos teikėjas

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programos dalyviai privalo išklausyti 24 val. kontaktiniu būdu. 56 va. vykdo savarankišką veiklą ir atlieka jiems pavestas, ir programoje numatytas užduotis.

Programos aprašymas

Valstybinė švietimo strategija 2013–2022 m.) švietimui keliami tikslai orientuoti į sumanios, besimokančios visuomenės kūrimą, veiksmingą mokymosi visą gyvenimą sistemos sukūrimą, kuri efektyviai pritaiko informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) galimybes, užtikrina dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgijimą ir tobulinimą.. Parengta kompetencijų tobulinimo programa (toliau – Programa) yra skirta mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų IKT kompetencijoms tobulinti.
Programoje plėtojama besimokančiųjų skaitmeninė, mokėjimo mokytis ir komunikavimo kompetencijos. Baigę šią programą besimokantieji patobulins IKT skaitmeninio raštingumo kompetencijos pagrindines sritis: informacijos valdymo, bendravimo ir bendradarbiavimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugumo internete ir techninių problemų sprendimo gebėjimus