Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Microsoft Office, Google for Education ir kitų interaktyvių skaitmeninių priemonių integravimas ugdymo procese“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

48

Programos savarankiško ugdymo trumė

32

Programos įregistravimo data

2021-02-15

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Dalykų mokytojai, turintys pradinius IKT naudojimo įgūdžius ir norintys juos patobulinti.

Programos aprašymas

Mokytojų skaitmeninės kompetencijos tobulinimo poreikį lemia vis labiau besikeičiantis ugdymo proceso organizavimo būdas, įsitvirtinęs nuotolinis mokymas. Skaitmeniniai įgūdžiai tampa būtini mokytojo darbo aplinkoje. Kvalifikacijos tobulinimo programos turinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598 „Dėl reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo patvirtinimo“ patvirtintais reikalavimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ pateiktomis rekomendacijomis.
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Microsoft Office, Google for Education ir kitų interaktyvių skaitmeninių priemonių integravimas ugdymo procese“ siekiama, kad mokytojai įgytų kompiuterinių technologijų žinias ir pagrindus, išmoktų naudotis interaktyviais įrankiais ir juos pritaikytų individualiose ir integruotose pamokose. Šios programos tikslas – suteikti praktinių žinių mokytojams ir pagalbos specialistams apie „Microsoft Office“ ir „Google for Education“ bei kitų interaktyvių skaitmeninių priemonių integravimą ugdymo procese.
Mokymų metu dalyviai įgis praktinių žinių apie interaktyvių nuotolinių vaizdo pamokų planavimą, organizavimą ir vykdymą; mokės naudoti skaitmenines technologijas bendravimui ir bendradarbiavimui; susipažins su STEAM pritaikymu nuotolinėse pamokose. patobulins gebėjimo mokytis kompetenciją ir profesinę skaitmeninio raštingumo kompetenciją.
Programos trukmė – 80 val. (48 val. – kontaktinis darbas, 32 val. – savarankiškas darbas).