Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Skaitmeninio raštingumo ir IKT inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdymo procese“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

30

Programos savarankiško ugdymo trumė

50

Programos įregistravimo data

2021-02-15

Programos teikėjas

Kauno švietimo inovacijų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Dalykų mokytojai, turintys pradinius IKT naudojimo įgūdžius ir norintys juos patobulinti.

Programos aprašymas

Mokytojų skaitmeninės kompetencijos tobulinimo poreikį lemia vis labiau besikeičiantis ugdymo proceso organizavimo būdas, įsitvirtinęs nuotolinis mokymas. Skaitmeniniai įgūdžiai tampa būtini mokytojo darbo aplinkoje.
Kvalifikacijos tobulinimo programos turinys parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-598 „Dėl reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo patvirtinimo“ patvirtintais reikalavimais, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl mokymo nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu kriterijų aprašo patvirtinimo“ pateiktomis rekomendacijomis.
Kvalifikacijos tobulinimo programa „Skaitmeninio raštingumo ir IKT inovatyvių mokymo(si) metodų taikymas ugdymo procese“ atskleidžia, kad šiuolaikinės informacinės technologijos suteikia daug galimybių įvairinti ir efektyvinti ugdymo procesą, jį individualizuoti ir diferencijuoti, keisti ir pritaikyti ugdymo formas mokinio poreikiams, skatina mokinius dirbti, lavinti ir įtvirtinti įvairių dalykų įgūdžius, padeda patikrinti ir objektyviai įvertinti ir įsivertinti įgytas žinias, suteikia galimybę integruoti įvairius dalykus, padeda pedagogams pasiruošti pamokoms.
Programos dalyviai įgis ir plėtos šias skaitmeninio raštingumo kompetencijas: informacijos valdymas, komunikavimas, skaitmeninio turinio kūrimas, saugumas, skaitmeninis mokymas ir mokymasis.
Programa skirta mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų bendruomenėms.
Programos trukmė – 80 val. (30 kontaktinių valandų ir 50 savarankiško mokymosi valandos).