Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Šiuolaikinė rusų (antrosios užsienio) kalbos pamoka: Virtualios mokymo(si) aplinkos. Inovatyvūs ir efektyvūs mokymo būdai bei metodai“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

16

Programos įregistravimo data

2021-02-11

Programos teikėjas

Telšių švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nėra.

Programos aprašymas

Šiuolaikinė pamoka neįsivaizduojama be informacinių komunikacinių technologijų ir šiuolaikinių mokymo metodų. ŠMM dokumente „Bendrosios programos ir išsilavinimas“ teigiama, kad užsienio kalbų mokymasis ir mokėjimas sudaro sąlygas asmenybei formuotis, įgyjami žmogui būtini kultūrinės ir kalbinės komunikacijos gebėjimai. Tikėtina, kad virtualių mokymo(si) platformų, įvairių mobiliųjų aplikacijų, šiuolaikiškų mokymo formų ir metodų naudojimas pasitarnaus šių gebėjimų ugdymui.
Moderniosios technologijos ir efektyvūs mokymo metodai lemia ugdymo sėkmę, todėl užsienio kalbų mokytojams itin svarbu juos išmanyti ir sėkmingai taikyti, lavinant mokinių kalbėjimo, klausymo, skaitymo ir rašymo įgūdžius. Užsienio kalbų mokymosi rezultatas taip pat priklauso nuo tinkamai atrinkto ugdymo turinio – ugdomosios medžiagos, naudojamų mokymo priemonių.

I-o modulio metu dalyviai susipažins su aktyvaus užsienio (rusų) kalbos žodyno sudarymo principais bei žodynėlių ir įvairių užduočių pavyzdžiais, parengtais, taikant skaitmenines programėles. Šios užduotys
padės plėsti mokinių rusų kalbos žodyną, Kolegialaus mokymosi metu susipažins su kolegų gerąja patirtimi, diskutuos, praktiškai išbandys programos metu pristatytus metodus bei kurs jiems naują turinį.

II-o modulio metu dalyviai susipažins su ,,Atvirkščios pamokos“ metodu, pagal šį metodą patys kurs pamokas, kurias išbandys ugdomajame procese ir refleksijos metu pristatys sukurtas pamokas bei patirtį. Svarbiausias ,,Atvirkščios pamokos“ privalumas yra tas, kad mokiniai iš pasyvių klausytojų tampa aktyviais savo mokymosi proceso organizatoriais – tai mokymąsi daro efektyvesniu, o mokiniai lavina svarbius savarankiško mokymosi įgūdžius. Šis metodas įgalina paskirstyti mokymą ir jo medžiagą atsižvelgiant į mokymosi stilius, individualius mokinio poreikius ir gebėjimus.

Ši programa yra aktuali ir naudinga, nes jos dalyviai susipažins su virtualių mokymo(si) platformų galimybėmis mokomųjų užduočių kūrimui, patys kurs užduotis, išbandys šiuolaikiškus mokymo metodus, dalinsis gerąja patirtimi, reflektuos.

Programos dalyviai plės profesines ir skaitmeninio raštingumo kompetencijas.

Programos tikslas - plėsti pedagogų profesines ir skaitmeninio raštingumo kompetencijas, siekiant užtikrinti efektyvų rusų (antrosios užsienio) kalbos mokymą, pasitelkiant virtualias mokymo(si) aplinkas bei šiuolaikiškus mokymo metodus ir formas.

Tikslinė grupė – rusų kalbos mokytojai. Programos apimtis – 40 akad. val. (26 val. – kontaktinis darbas, 14 val. – savarankiškas darbas).