Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

IKT naudojimo galimybės inovatyviam mokymui(si)

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

31

Programos savarankiško ugdymo trumė

29

Programos įregistravimo data

2021-02-10

Programos teikėjas

Vilkaviškio rajono švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

-

Programos aprašymas

Vienas iš aspektų, lemiančių kryptingą, kontekstualų pedagogų profesinį tobulėjimą, yra gebėjimas prisitaikyti prie švietimo procesų kaitos ir sėkmingai į jį integruotis. Mokytojo profesijos kompetencijos apraše (2007) teigiama, kad informacinių technologijų naudojimo kompetenciją sudaro mokėjimas ir sugebėjimas „naudoti kompiuterio techninę ir programinę įrangą, pagrindines interneto paslaugas mokymo(si) procese, rengiant tekstinę ir vaizdinę informaciją; ugdyti mokinių informacinę kultūrą sistemingai plėtojant jų kompiuterinį raštingumą, laikantis etinių ir higieninių darbo su kompiuteriu reikalavimų.“ Nuotolinio ugdymo įgyvendinimas reikalauja kryptingo šios kompetencijos įgūdžių stiprinimo. Dar daugiau: 2020-2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetuose įvardijama, kad prioriteto „Kompetencijų tobulinimas įgyvendinant šiuolaikinį ugdymo / mokymo turinį“ kryptis – skaitmeninio raštingumo tobulinimas.
Įgyvendinant IKT naudojimo gebėjimų stiprinimo programą labai svarbu, kaip teigiama „Lietuvos pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, sukurti veiksmingą mokymosi visą gyvenimą sistemą, efektyviai pritaikančią informacinių ryšių technologijų galimybes, užtikrinančią dinamiškai visuomenei būtinų žinių bei gebėjimų įgijimą ir tobulinimą. Nuotolinio mokymo kontekstas – puiki terpė visai švietimo bendruomenei šias galimybes taikyti bei plėtoti. Šiuolaikinėje ugdymo aplinkoje pedagogui tapo būtinybė įgyti inovatyvių žinių ir gebėjimų, sudarančių informacijos ir komunikacijos naudojimo ir taikymo kompetenciją (IKT). Informacinės, komunikacinės bei edukacinės informacinės technologijos išplečia klasės, dalyko pedagoginę sistemą iki mokyklos organizacijos, sujungia ją su išorėje esančiomis kitų mokyklų pedagoginėmis sistemomis. (Jucevičienė, 2005) Dar daugiau: transformuojamas pats mokymas ir mokymasis. Keičiasi ir su tuo susiję įvairūs procesai: pedagoginė sistema, dalykai ir jų supratimas, mokyklos organizacija ir jos kultūra, <...> o mokytojai ir mokiniai visiškai įvaldo metamokymosi kompetenciją. Mokymų metu besimokantiesiems sukuriamos situacijos, leidžiančios pabūti ir „mokytoju“, kuris kuria užduotis mokiniams, ir „mokiniu“, kuris atlieka užduotį. „Informacijos valdymo gebėjimų kompetencija apima informacijos paieškos, suvokimo, apdorojimo, interpretavimo ir panaudojimo aspektus. Ši kompetencija visų pirma kalba apie mąstymo procesus, – kritinį ir loginį mąstymą, analizę, sintezę, sisteminį suvokimą. Ji taip pat glaudžiai siejasi su informacijos apdorojimo priemonių įvaldymu, – kompiuteriniu raštingumu, informacijos sklaidos priemonių išmanymu ir kitomis.“ (Jakubė, Juozaitis, 2012)
Tikėtina, kad programos dalyviai formuosis ir/ar tobulins šias kompetencijas: informacinių technologijų naudojimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, mokymo(si) proceso valdymo, profesinio tobulėjimo, komunikacinę ir informacijos valdymo, reflektavimo ir mokymosi mokytis, kūrybiškumo.
Programos tikslas. Stiprinant IKT naudojimo žinias bei įgūdžius atliepti šiuolaikinio mokymo(si) galimybes.