Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Inovatyvių mokymo(-si) metodų ir IKT taikymas dorinio ugdymo (etikos) pamokose.

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

25

Programos savarankiško ugdymo trumė

31

Programos įregistravimo data

2021-02-08

Programos teikėjas

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta etikos mokytojams.

Programos aprašymas

Intensyvūs pokyčiai, tokie kaip informacinių ir komunikacinių technologijų (toliau – IKT) plėtra, globalizacija, kintanti ekonomika, socialinės ir politinės sąlygos, formuoja pokyčius ir švietime. Mokytojų kompiuterinio raštingumo programų reikalavimuose (LR ŠMM ministro 2018 m. birželio 25 d. Nr. V-598), Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatuose (LR ŠMM 2019 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1367) akcentuojamos IKT taikymo kompetencijos svarbą ugdymo procese. IKT kiekvienam mokytojui gali padėti šiuolaikiškai, patraukliai ir įtaigiai perteikti ugdymui(si) skirtą informaciją. Mokytojai ne tik taiko IKT, bet ir patys kuria įvairias mokomąsias kompiuterines priemones, mokymosi objektus. IKT integravimo poveikis mokiniams: skatinama mokymosi motyvacija, gerinami pasiekimai, ugdomas vaikų kūrybiškumas. (Zaveckienė I. (2020) Tęstinio švietimo pagrindiniame ugdyme įgyvendinimas: IKT panaudojimo galimybės. Vilnius) Tyrimo „Vaikų įtraukties į ugdymą galimybės panaudojant IKT: mokinių požiūris“(2015 m.) duomenimis daugiau nei pusė apklaustųjų (62 proc.) sutinka, kad „pamokos, kurių metu naudojamos IKT, yra įdomesnės“, „rečiau praleidžiu pamokas, kuriose užduotims atlikti naudojamasi IKT“ sutiko 34 proc. respondentų, „pažymių vidurkis aukštesnis tų mokomųjų dalykų, kuriose naudojamos IKT“ (45 proc.) ir „geriau sutariu su mokytojais, kurie mokomąją medžiagą pateikia naudodamiesi IKT priemonėmis“(43 proc.). Galima teigi, kad dalis respondentų IKT naudojimą ugdymo procese vertina teigiamai ir sieja su mokymosi pasiekimais.
Siekiant tobulinti ugdymo kokybę, vienas iš labiausiai pasiteisinančių komandinio darbo metodų yra kolegialus grįžtamasis ryšys, kurio dėmesio centre yra pamoka ir (mokinių bei mokytojo) mokymasis.
Mokytojų profesinis tobulėjimas, kaip vienas iš svarbiausių ugdymo kokybę lemiančių veiksnių, neįmanomas be jų nuolatinio kolegialaus bendradarbiavimo. Vienas efektyviausių ir paprasčiausių būdų skatinti mokytojus tobulėti yra pasitikėjimu paremtas bendravimas ir bendradarbiavimas su kolegomis. Kolegialus bendradarbiavimas įgalina mokytojus mokytis vieniems iš kitų, teikti vieni kitiems paramą ir grįžtamąją informaciją.
Ši IKTP skirta dorinio ugdymo (etikos) mokytojų ITK ir dalykinių kompetencijų tobulinimui. Numatomi pagrindiniai metodai: seminaras–darbo stebėjimo vizitas, mokymai, konferencija, atviros pamokos, diskusija.
Programos dalyviai dorinio ugdymo (tikybos, etikos) ir choreografijos mokytojai.
Programos trukmė 56 val. (teorija 25 val., praktika 14 val., savarankiškas darbas 17 val.).