Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Nuotolinės fizinio ugdymo pamokos: fizinis pajėgumas ir fizinis aktyvumas

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

26

Programos savarankiško ugdymo trumė

14

Programos įregistravimo data

2021-01-26

Programos teikėjas

Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Fizinio ugdymo mokytojai; mokytojai dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas

Programos aprašymas

Parengta ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa sudaryta iš 3 modulių:
I modulis „11-18 metų mokinių fizinio pajėgumo situacija Lietuvoje ir užsienyje, testavimo ir lavinimo galimybės esant nuotoliniam mokymui“ skirtas mokytojams, dirbantiems pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokyklose. (14 val. Iš jų 6 kontaktinės val., 4 val. praktinio darbo ir 4 val. savarankiško darbo).
II modulis „4-10 metų mokinių fizinio pajėgumo situacija Lietuvoje ir užsienyje, testavimo ir lavinimo galimybės esant nuotoliniam mokymui“ skirtas pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojams. (14 val. Iš jų 6 kontaktinės val., 4 val. praktinio darbo ir 4 val. savarankiško darbo).
III modulis „Netradicinės fizinio aktyvumo formos, jų taikymas esant nuotoliniam mokymui“. Modulis skirtas refleksijai visiems programos dalyviams. (10 val. Iš jų 6 val. praktinio darbo ir 6 val. savarankiško darbo)

Šia programa siekiama plėtoti mokinių pažinimo ir pripažinimo, mokymo(si) proceso valdymo, bendravino ir bendradarbiavimo bei ugdymo(si) aplinkų kūrimo kompetencijas.