Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

IT įrankių panaudojimas geografijos pamokose

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

30

Programos savarankiško ugdymo trumė

10

Programos įregistravimo data

2021-01-08

Programos teikėjas

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Ši IKTP skirta geografijos mokytojų IT kompetencijų tobulinimui.

Programos aprašymas

Šiuolaikinės informacinės kompiuterinės technologijos sparčiai skverbiasi į visas gyvenimo sritis ir turi vis daugiau įtakos ugdymo procesui. Nuo 2020 metų kovo mėn. pasikeitus situacijai šalyje ir pasaulyje nuotolinės pamokos tapo neatsiejama ugdymo proceso dalimi.
Mokytojai dažnai mini, kad jiems trūksta IT naudojimo ugdymo procese patirties, metodinės medžiagos ir informacijos apie mokomųjų programų panaudojimą. IT naudojimas mokymo ir mokymosi procese dažniausiai priklauso nuo mokytojų kompetencijų.
Be to, Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakyme dėl bendrųjų programų atnaujinimo gairių patvirtinimo (2019 m. lapkričio 18 d. Nr. V-1317, Vilnius) teigiama:
21. Tyrimai rodo, kad mokiniai neįgyja pakankamų darbo grupėje, mokėjimo mokytis, finansinio raštingumo, naudojimosi informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (toliau – IKT) ir kitų šiuolaikiniam gyvenimui reikalingų gebėjimų. Jiems ugdyti turi būti skiriama daugiau dėmesio.
21.4. Tarptautinio informacinio ir kompiuterinio raštingumo tyrimo (angl. International Computer and Information Literacy study) duomenimis, 2013 m. Lietuvos 8 klasės mokinių kompiuterinis ir informacinis raštingumas buvo artimas tarptautiniam vidurkiui, tačiau smarkiai atsiliko nuo kitų Europos šalių (Lietuva. Švietimas šalyje ir regionuose 2016. Mokinių pasiekimai. Vilnius, 2016).
Numatomi pagrindiniai metodai: seminarai, savarankiškas darbas, dalijimasis gerąja patirtimi, edukacinė išvyka.
Programos trukmė 40 val. (teorija 7 val., praktika 23 val., savarankiškas darbas 10 val.)