Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijos tobulinimo programa“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

56

Programos įregistravimo data

2020-12-22

Programos išregistravimo data

2023-01-06

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Turintys kompiuterinio raštingumo pagrindus.

Programos aprašymas

Pastaraisiais metais didėjant skaitmeniniam raštingumui, didėja ir skaitmeninių technologijų naudojimas mokyme ir mokantis. Skaitmeninis raštingumas – tai vienas iš aštuonių pagrindinių gebėjimų, kuris apima sugebėjimą patikimai ir kritiškai naudotis visomis skaitmeninėmis technologijomis ieškant informacijos, bendraujant ir sprendžiant pagrindines problemas visose gyvenimo srityse. Skaitmeninės technologijos skverbiasi į visas gyvenimo sritis, taip pat ir į ugdymo procesą, todėl atsiranda naujos žinios ir profesinės patirtys. Dabartiniu metu skaitmeninių technologijų pagrindu vyksta mokymasis ir kuriamos naujos mokymo strategijos, kurios trunką visą gyvenimą. Mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai, pasirinkę tinkamas skaitmenines technologijas gali individualizuoti ar diferencijuoti mokymą, taip sustiprindami mokinių norą mokytis, siekti geresnių rezultatų. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų mokymasis ir tobulėjimas labai priklauso nuo vidinės motyvacijos, mokyklos vidinės tvarkos, švietimo politikos, tad yra svarbu mokytojams sudaryti sąlygas gilinti žinias, kompetencijas, tobulinti kvalifikaciją.
Programa parengta remiantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598 redakcijoje pateiktais reikalavimais „Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programų aprašams“.
Baigę programą mokymų dalyviai patobulins skaitmeninio raštingumo kompetencija. Įvertinant kokybinius ir kiekybinius skaitmeninių technologijų raidos pokyčius ir šiuolaikinės visuomenės informacinius bei technologinius poreikius ir veiklą, svarbu ugdyti mokytojų informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugumo bei skaitmeninio mokymo ir mokymosi gebėjimus.
Mokymų metu dalyviai analizuos skaitmeninio raštingumo poreikių technologinius ir edukacinius atvejus, rengs mokymo(si) veiklų gerosios patirties pavyzdžius, diskutuos ir vertins skaitmenines priemones, reflektuos savo patyrimą.
Programos trukmė – 80 val. (24 val. teorinių, 36 val. praktinio darbo ir 20 savarankiško mokymosi valandos). Auditorinės valandos planuojamos mokytojų kvalifikacijos tobulinimą organizuojančioje institucijoje. Tiesioginis darbas su programos dalyviais, kvalifikuotos konsultacijos padės besimokantiems pasirengti savarankiškų užduočių atlikimui. Dalyviai bus konsultuojami ir nuotoliniu būdu.
Tikslas:
Tobulinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetenciją.
Uždaviniai:
1. Supažindinti su skaitmeninių technologijų taikymo ugdyme metodologiniais ir praktiniais aspektais.
2. Išmokyti mokytojus savarankiškai rasti, pritaikyti savo reikmėms, naudoti skaitmenines technologijas mokymo ir mokymosi priemones, įvertinti jų kokybę, adekvatumą keliamiems tikslams ir poveikį.
3. Skatinti mokytojų tarpusavio bendradarbiavimo poreikį ir svarbą keičiantis patirtimi, idėjomis bei informaciją.
4. Praktikoje išmėginti ir įsisavinti pagrindinius skaitmeninių technologijų taikymo ugdyme instrumentus: virtualią mokymosi aplinką, el. portfolio.
5. Susipažinti su programinės ir aparatinės įrangos ir asmens duomenų apsaugomis.