Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Skaitmeninio ugdymo sprendimai švietimo įstaigoms Microsoft Office 365 galimybės“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

18

Programos savarankiško ugdymo trumė

22

Programos įregistravimo data

2020-12-01

Programos teikėjas

VšĮ "Edukateka"
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, mokyklų komandoms
Minimalūs darbo su kompiuteriu įgūdžiai

Programos aprašymas

Šiuolaikinė mokykla turi užtikrinti ugdymo(si) kokybę įvairių poreikių mokiniams, tobulinant pamokos vadybą, skatinant asmenybės ūgtį, kuriant šiuolaikiškas, stimuliuojančias ugdymo(si) aplinkas. Labai svarbu naujai pažvelgti į pamoką, sukurti tokias ugdymo(si) aplinkas, kurios sudarytų sąlygas mokinių saviraiškai, tyrinėjimams, kūrybai, praktinei ir kitai aktyviai veiklai. Siekiant išsikeltų tikslų, būtina dirbti naujai, plačiai taikant inovatyvias programas, IT priemones. Yptaingai svarbu atliepti ir šiandienos poreikius – pasiruošti kokybiškai organizuoti mokymą nuotoliniu būdu.
Norint sėkmingai įgyvendinti šiandieninius iššūkius, svarbu įgyti naujų žinių apie mokymui(si) skirtą virtualią mokymosi aplinką „Microsoft Office 365“. „Microsoft Office 365“ pritaikyta švietimo poreikiams, ji apima bendravimo įrankį Microsoft Teams (skaitmeninis centras, vienoje vietoje sujungiantis pokalbius, turinį, užduotis ir programas, leidžiantis kurti gyvybingą mokymosi aplinką: kurti bendradarbiavimo klases, jungtis į profesinio ar konkretaus turinio mokymo bendruomenes); debesiją; interaktyvių apklausų, pristatymų kūrimo įrankius. Ši virtuali aplinka suteikia daug galimybių organizuojant ir įprastą, ir nuotolinį mokymą. Seminaro metu bus pristatytos vistualios mokymosi aplinkos galimybės, demonstruojama, ką lektorė sukūrė ir jau pritaikė savo darbe, praktiškai demonstruos, kaip dirbti šia programa, kaip programos resursus panaudoti įvairių dalykų pamokose.
Dirbant šioje virtualioje aplinkoje ne tik mokoma inovatyviai, informatyviai, patraukliai, mokymąsi galima personalizuoti, skiriant mokiniams skirtingo lygio užduotis, atitinkančias jų poreikius bei gebėjimus. Naudojantis šia programa keičiasi mokinių požiūris į mokyklą, į mokymo procesą, tai leidžia pasiekti aukštesnių mokymosi rodiklių ir didina vidinę mokymosi motyvaciją.
Programos dalyviai įgis mokytojo profesines, bendrąsias kompetencijas.

Programos trukmė – 40 akademinių valandų (18 val. teorinio-praktinio, 22 val. savarankiško darbo).