Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Ugdymo proceso organizavimas nuotolinio mokymo(-si) būdu naudojant skaitmenines technologijas“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

35

Programos savarankiško ugdymo trumė

10

Programos įregistravimo data

2020-11-12

Programos teikėjas

Telšių švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nėra.

Programos aprašymas

Rengiant ..................... gimnazijos strateginį planą 2019-2021 metams SSGG analizės skiltyje kaip silpnybė buvo paminėta virtualiųjų aplinkų panaudojimas ugdymo procese (epamokos, evadovėliai, etestai ir kt.), įvardintas „1.3. Tikslas – gerinti mokinių kompetencijas: socialines, emocines, mokėjimo mokytis, karjeros planavimo ir numatyta priemonė: virtualiųjų mokymosi aplinkų panaudojimas“.
Atsižvelgus į minėtas silpnybes metodinėse grupėse buvo aptarta: kokias virtualias aplinkas naudoja mokytojai bei įvardintos tobulintinos sritys, apibendrinta nuotolinio mokymo darbo patirtis. Karantino metu gimnazija nuotoliniam mokymui neturėjo vieningos mokymosi aplinkos, todėl dabar susitarta įdiegti Microsoft Teams ir organizuoti praktinius mokymus pedagogams.
Ši ilgalaikė profesinių kompetencijų tobulinimo programa padės mokytojams susisteminti jau turimas žinias, padės patobulinti skaitmeninio raštingumo gebėjimus, išmokti naudotis nauja nuotolinio mokymosi aplinka, įvaldyti naujus skaitmeninius įrankius. Mokymai padės mokytojams efektyviau diegti skaitmenines technologijas pamokose, nes tikslingas IKT naudojimas padeda diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo turinį, užduotis, vertinimą. Taip pat skatina bendravimą bei bendradarbiavimą, įsiminimą, supratimą, savarankišką mokymąsi, augina mokymosi motyvaciją. Mokytojų įvaldytų IKT įrankių tikslingas naudojimas padės paprasčiau organizuoti įvairias mokymo ir mokymosi veiklas, numatoma, kad tai paskatins prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymosi rezultatus. Kolegialus mokymasis mokytojų tarpe paskatins tai daryti ir mokinius.
Programos trukmė – 45 val., du moduliai: I modulis 20 val., iš jų 15 kontaktinių val., 5 savarankiškas darbas; II modulis 25 val., iš jų 18 val. kontaktinių, 5 val. savarankiškam darbui, 2 val. refleksijai, programos apibendrinimui. Tikslinė grupė – ........... gimnazijos mokytojai.