Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa ,,Mokinio pažangos stebėjimas ir fiksavimas – siekiant ugdymo(si) pažangos“.

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

18

Programos savarankiško ugdymo trumė

38

Programos įregistravimo data

2020-11-05

Programos išregistravimo data

2022-12-29

Programos išregistravimo priežastis

Programos teikėjo prašymu

Programos teikėjas

Plungės paslaugų ir švietimo pagalbos centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Nėra reikalavimų.

Programos aprašymas

Ši programa parengta ir skirta konkrečios gimnazijos bendruomenei: mokytojų, mokyklos vadovų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų, mokyklos savininko atstovų bendram mokymuisi, kaip tobulinti individualios pažangos stebėjimą ir vertinimą gimnazijoje. Gimnazija dalį Kokybės krepšelio lėšų panaudos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetencijai tobulinti, individualios mokinio pažangos stebėjimo ir fiksavimo instrumento sukūrimui. Pažangos stebėjimo įrankio paskirtis – padėti mokiniams stebėti, apmąstyti ir valdyti savo mokymąsi priimant sprendimus dėl tolesnių veiksmų. Šioje programoje dalyviai gilins žinias ir gebėjimus tobulinti mokinių pasiekimų vertinimo sistemą, identifikuoti problemas ir inicijuoti reikalingus sprendimus, ypač akcentuojant diagnostinio, kaupiamojo vertinimo dermę su formuojamuoju vertinimu, siekiant mokinio ir mokytojo, kitų švietimo subjektų sąveikos efektyvumo.