Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programa

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

24

Programos savarankiško ugdymo trumė

56

Programos įregistravimo data

2020-11-04

Programos teikėjas

Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Vykdymo adresas:

Skuodo miesto sen., Skuodo r. sav.

Renginio pradžia: 2020-02-20 09:00
Renginio tipas: Kt. mokymas ir praktika
Vykdančioji institucija: Viešoji įstaiga Skuodo informacijos centras

Programos reikalavimai

Susipažinę su mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programos aprašu ir įsivertinti skaitmeninio raštingumo kompetencijas.

Programos aprašymas

Programos tikslas – suteikti žinių ir supratimo mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimui, savalaikio ir pastovaus skaitmeninio mokymo ir mokymosi tobulinimo įgūdžių ir nuostatų įgijimui.
Programa parengta remiantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo", Skaitmeninės kompetencijos matmenimis piliečiams su aštuoniais gebėjimų lygiais ir taikymo pavyzdžiais (DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use: https://ec.europa.eu/irc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-21-digital-competence-framework-citizens-eight-proficiency-levels-and-examples-use), Europos pedagogų skaitmeninės kompetencijos metmenimis (DigCompEdu: European Framework for the Digital Competence of Educators: Aprašo paskirtis – nustatyti vienodus reikalavimus ir rekomendacijas mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeniniam raštingumui: mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo kompetencijoms tobulinti. Įvykus kokybiniams ir kiekybiniams skaitmeninių technologijų raidos pokyčiams ir iš esmės pasikeitus mokyklų kompiuterizavimo lygiui būtina tobulinti: informacijos valdymo, komunikavimo ir saugumo virtualioje erdvėje įgūdžius, pedagoginėje veikloje pritaikomo kokybiško skaitmeninio turinio kūrimo, pastovaus skaitmeninio mokymo ir mokymosi tobulinimo įgūdžių ir nuostatų įgijimą.
Žinioms ir supratimui įvertinti bus naudojami mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programą atitinkantys testai;
Gebėjimams ir nuostatoms įvertinti bus parengtos skaitmeninės mokymo priemonės (pvz., pamokos pateiktis, užduočių rinkinys, skaitmeninis mokymosi objektas, jo taikymo pamokoje pavyzdžiai, pamokos / veiklos scenarijai.
Skaitmeninio raštingumo kursuose kaip mokymo ir mokymosi aplinka bus naudojama Moodle sistema ir kitos platformos. Šioje sistemoje bus patalpinta mokomoji medžiaga suskirstyta pagal temas. Kiekvienoje temoje patalpintos praktinės užduotys ir savikontrolės klausimai. Praktinės užduotys suskirstytos individualiems darbams ir darbams grupėse.