Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Nuotolinio ugdymo patirtys tobulinančios fizinio ugdymo mokytojų bendrąsias, dalykines kompetencijas.“

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

22

Programos savarankiško ugdymo trumė

18

Programos įregistravimo data

2020-10-29

Programos teikėjas

Kelmės švietimo pagalbos tarnyba
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Fizinio ugdymo mokytojai

Programos aprašymas

Prasidėjus nuotoliniam mokymui, reikėjo skubių, aiškių sprendimų, tokių kaip naudojimas įvairiomis platformomis siekiant palengvinti savo bei mokinių darbą. Fizinio ugdymo mokytojai siekia, jog mokiniai suvoktų fizinio aktyvumo naudą ir susiformuotų jų fizinio aktyvumo poreikis bei atitinkami įpročiai kasdieniame gyvenime, kad mokiniai būtų fiziškai aktyvūs ir besimokydami nuotoliniu būdu. Mokytojus tobulintis skatina dviejų krypčių poreikiai – pirmiausia mokytojai jaučia ir suvokia nuolatinio mokymosi poreikį tobulinti save kaip asmenybę, plėsti ir tobulinti juos dominančių sričių žinias; antra, poreikis tobulintis atsiranda mokytojui reaguojant į ugdymo praktikoje kylančias problemas bei naujoves, kai mokytojas tobulinasi, norėdamas rasti būdų efektyvinti ugdymo praktiką. Bendravimas su mokiniais interneto socialinėse grupėse padeda labiau įtraukti ir sudominti mokinius, o patį mokytoją įpareigoja „neatsilikti“ nuo mokinių. Mokytojui tobulinant dalykines kompetencijas svarbu, kad dalyko žinios būtų pateikiamos praktiniame dalyko kontekste kartu su didaktika, nes tai palengvina naujų žinių ir idėjų įsisavinimą ir pritaikymą pamokose. Teorinių dalykinių žinių jiems pakanka, bet taipogi dar trūksta nuotolinio ugdymo praktinio pritaikymo pavyzdžių, kad jie kartu su mokiniais galėtų naujai įgytas žinias pamažu pritaikyti konkrečioje ugdymo praktikoje. Fizinio ugdymo mokytojai siekia teorijos ir praktikos dermės.
Programos trukmė – 40 valandų (16 teorinės, 6 praktinio ir 18 savarankiško darbo val.). Programa skirta fizinio ugdymo mokytojams, siekiantiems nuotolinio ugdymo ir ugdymosi kokybės gerinimo bei įvairinimo, kas padeda mokiniams įgyti tam tikrų, tolimesniam mokymu(si) svarbių įgūdžių. Programos vykdymo metu mokytojai įgyvendins programą, kuri praplės pažintinius procesus bei profesines
– informacinių technologijų naudojimo, ugdymo (si) aplinkų kūrimo, dalyko turinio planavimo ir tobulinimo, profesinio tobulėjimo ir bendrąsias – komunikacinė ir informacijos valdymo kompetencijas.
Tikslas: Tobulinti fizinio ugdymo mokytojų profesines, bendrąsias kompetencijas bei atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pažinimą, reikalingą nuotolinio ugdymo procese.
Programos uždaviniai: 1. Supažindinti pedagogus su Microsoft Teams platformoje mokymo aspektais. 2. Supažindinti pedagogus su atnaujintų pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų projektu. 3. Pasidalinti gerąja darbo patirtimi apie Patyriminio ugdymo programą kartu su IT mokytoju. 4. Padėti dalykų mokytojams susiorientuoti, kaip vadovauti nuotolinio mokymosi procesui, pagrindinį dėmesį skiriant gero mokymo (si) pamokoje principų bei pasiekimų vertinimo integralumo praktikai. 5. Pasidalinti gerąja darbo patirtimi, praktinėmis idėjomis per įvairias aktyvias veiklas.