Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

IKT taikymas įvairių dalykų pamokose

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

30

Programos savarankiško ugdymo trumė

30

Programos įregistravimo data

2020-09-20

Programos išregistravimo data

2022-09-21

Programos išregistravimo priežastis

Registro tvarkytojo sprendimu

Programos teikėjas

Kaišiadorių rajono švietimo ir sporto paslaugų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Pradinis kompiuterinis raštingumas, praktinės veiklos patirtis.

Programos aprašymas

Gerosios patirties sklaidos kvalifikacijos tobulinimo programa „IKT taikymas įvairių dalykų pamokose“ buvo kuriama ir vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu“. Šios rekomendacijos dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu skirtos padėti mokyklų, įgyvendinančių ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas pasirengti ugdymo proceso organizavimui nuotoliniu būdu, iki bus atnaujintas įprastas ugdymo procesas. Esant karantinui, atsirado būtinybė nuotoliniu būdu susisiekti su mokyklomis, juose dirbančiais pedagogais ir aptarti galimybes bendradarbiavimo pagrindu dalintis skaitmeniniu ugdymo turiniu, gerąja patirtimi.
Kas yra nuotolinis mokymas(is), kokie yra įvairių mokymosi platformų teigiami ir neigiami bruožai, kaip tinkamai jas pasirinkti, kad pajustume apčiuopiamą naudą?
Taigi, nuotolinis mokymasis (angl. distance learning) – tai nuoseklus savarankiškas ar grupinis mokymas(is), kai besimokančiuosius ir mokytojus skiria atstumas, o bendravimas ir bendradarbiavimas, mokymosi medžiaga pateikiama informacinėmis ir komunikacinėmis technologijomis (IKT).
Besimokantieji nori turėti galimybę mokytis bet kada ir bet kur, o mokymo įstaigos nori patenkinti šią paklausą ir bando į mokymo procesą integruoti įvairias technologijomis grįstas formas. Vienas iš sparčiausiai besivystančių nuotolinio mokymosi modelių yra virtualus mokymasis, kai įvairūs mokymai vyksta naudojant internetą ir vaizdo konferencijas. Per labai trumpą laiko tarpą institucijos išplėtė galimybes teikti žymiai lankstesnę ir atviresnę mokymosi aplinką. Tačiau ne visi mokytojai greitai ir lengvai prisitaiko prie vykstančių pokyčių, ypač sunku pereiti prie virtualių mokymų tiems mokytojams, kurie nėra gerai susipažinę su technologijomis.
Taigi, pastebėjus tokias egzistuojančias problemas, ieškota būdų, kaip padėti mokytojams pasirinkti jiems reikalingas nuotolinio mokymo sistemas bei įrankius, atsižvelgiant į mokymo metodus. Vykdant nuotolinį mokymą(si) labai svarbu įvertinti įvairių platformų, įrankių privalumus ir trūkumus. Didžiausias jų trūkumas, kad nėra tiesioginio kontakto su mokytojais. Kai kuriems besimokantiems labai svarbus būtent tiesioginis kontaktas, kai galima klausti papildomų klausimų ar paprašyti pagalbos atliekant tam tikras užduotis iškart, o ne po kurio laiko. Kitas trūkumas, kad nuotoliniu būdu mokytis gali tikrai ne kiekvienas. Toks mokymasis reikalauja disciplinos, nes reikia savarankiškai prisijungti prie mokymų medžiagos ir mokytis, atlikti užduotis. Ne kiekvienas gali prisiversti prisėsti ir mokytis savarankiškai. Kalbant apie privalumus, tai puikus būdas bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu mokytis. Svarbu tik, kad turėtumėte galimybę prisijungti prie interneto.
Taigi, ši programa skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo programų mokytojams padėti jiems pasirinkti tinkamas nuotolinio mokymo(si) sistemas ir išmokti jas pakankamai valdyti.
Kvalifikacijos tobulinimo programa bus vykdoma naudojant nuotolinio darbo programą ZOOM.
Programa skirta 100-150-čiai mokytojų.
Programos trukmė - 60 akademinių valandų.
Programa sudaryta iš 10 modulių. Vieno modulio trukmė - 6 akad. val. Kiekvieno modulio struktūrą sudaro trys dalys: įžanginė paskaita (dėstymas), savarankiškas darbas, refleksija.
Preliminarus valandų paskirstymas (gali keistis pagal grupių susitarimus):
30 akad. val. – auditorinis darbas;
30 akad. val. – savarankiškas darbas;
Atliekant praktines savarankiško darbo užduotis suteikiama galimybė konsultuotis su lektoriumi. Paskutinėje kontaktinėje modulio dalyje bus apibendrinami atlikti darbai, vyks refleksija.
Dalyvių žinių bei gebėjimų patikrinimui/pasitikrinimui bus taikoma refleksija modulių grupėse. Dalyviai, baigę visą kursą, gaus kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimus, o nebaigę programos, jiems pageidaujant, gaus pažymas apie išklausytus atskirus modulius.
Programos „IKT taikymas įvairių dalykų pamokose“ dalyvių patogumui bus sudaromos sąlygos tęstiniam mokymuisi, visų modulių mokomoji medžiaga, paskaitų ir refleksijų vaizdo įrašai (su lektorių sutikimais) bus patalpinti Moodle sistemos virtualioje mokymo(si) aplinkoje https://kaisiadoriusspc.vma.lm.lt/.