Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Virtualios mokymosi aplinkos Google Classroom naudojimo pagrindai

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

12

Programos savarankiško ugdymo trumė

28

Programos įregistravimo data

2020-09-14

Programos teikėjas

Varėnos švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijos mokytojams.

Programos aprašymas

PROGRAMOS ANOTACIJA

Paskelbus karantiną Lietuvoje dėl COVID-19 viruso nuo 2020 m. kovo 24 d. iki gegužės 23 d. buvo nutrauktas įprastas mokymosi procesas ir atsirado nuotolinio mokymosi poreikis.
Nacionalinė švietimo agentūra nurodo, kad mažai yra pasirengusių Lietuvos mokyklų dirbti nuotoliniu būdu. Stinga tiek įrangos, tiek pačių skaitmeninių pamokų (ugdymo turinio). Akivaizdu, jog nuotolinis mokymas ne tik artėjančiais mokslo metais gali būti neišvengiamas, tačiau ir ateityje bus naudojamas mišriam mokymo procesui organizuoti. Deja, nuotolinis mokymas vis dar kelia naujų iššūkių ir vaikams, ir jų tėvams, ir mokytojams.
Siekiant padėti mokytojams tęsti ugdymo veiklas nuotoliniu būdu pradėjo veikti Google G Suite For Education (Google Classroom) įrankis. Šio įrankių pagalba lengva organizuoti pamokas, namų darbus bei atsiskaitymus nuotoliniu būdu. Pedagogai gali pasiekti Google G Suite For Education (Google Classroom) bet kuriame įrenginyje: planšetiniuose ir stacionariuose kompiuteriuose bei telefonuose.
Šios, 40 val., programos metu dalyviai įgis teorinių žinių ir praktinių gebėjimų kaip platformoje kurti klases (grupes), įtraukti naujus narius, talpinti mokomąją medžiagą (video, tekstus, testus). Išsiaiškins kaip skirti bei taisyti namų darbus. Susipažins su mokytojo ir mokinio komunikavimo galimybėmis.
Mokymai orientuoti į praktinius gebėjimus, todėl dalyviai įgytas žinias galės iš karto panaudoti savo kasdieniame darbe – vesdami pamokas internetu bei ruošdamiesi joms.

TIKSLAS

Tobulinti technologijų naudojimo ir mokymo(si) proceso valdymo kompetencijas.

UŽDAVINIAI

Supažindinti mokytojus su įrankio Google Classroom teikiamomis galimybėmis.
2. Tobulinti mokytojų praktinius įgūdžius Google Classroom platformoje: kurti klases, įtraukti naujus narius, talpinti mokomąją medžiagą bei skirti ir taisyti namų darbus.
3. Aptarti IKT teikiamas mokytojo ir mokinio komunikavimo galimybes.

TURINYS

I modulis. Virtualios klasės kūrimas ir valdymas.4 val.
• valdyti asmenines (gmail.com) ir mokyklos paskyras;
• susikurti virtualią klasę, prijungti mokinius prie paskyros;
• išsiaiškinti mokytojo ir mokinio komunikavimo galimybes;
• keisti virtualios klasės nustatymus, vertinimo sistemą;
• kopijuoti, archyvuoti virtualią klasę.
Savarankiškas darbas. Sukurti dėstomo dalyko virtualias klases, prijungti mokinius. 10 val.

II modulis. Mokymosi medžiaga, testų rengimas. 4 val.
• sugrupuoti informaciją pagal dalykus, tematikas, datas;
• pateikti užduotis pagal tvarkaraštį;
• parengti mokymosi medžiagą su Google Docs, Jamboard, Forms;
• naudoti matematinius simbolius mokymosi medžiagoje ir testuose.
Savarankiškas darbas. Parengti dėstomo dalyko mokomąją medžiagą su Google Docs, Jamboard bei Forms programomis. Įkelti mokomąją medžiagą į Google Classroom platformą. Talpinti mokomąją medžiagą bei skirti namų darbus. 10 val.

III modulis. Mokinių darbų, atliktų užduočių vertinimas, automatinių testų taisymo ir vertinimo įkėlimas į sistemą. 2 val.
• parengti automatinio vertinimo testus;
• importuoti testų įvertinimus;
• vertinti atliktas užduotis;
• generuoti įvertinimų lentelę.
Savarankiškas darbas. Parengti dėstomo dalyko vertinimo testus, įkelti testų vertinimą į platformą, įvertinti atliktas užduotis. 8 val.
Metodinė diena. Pasidalinti gerąja patirtimi apie virtualios mokymosi aplinkos Google Classroom naudojimo platformą. 2 val.

LEKTORĖ

Jolanta Beinaravičienė, Varėnos "Ryto" progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.