Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninis raštingumas ateities pamokai

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

35

Programos savarankiško ugdymo trumė

45

Programos įregistravimo data

2020-07-17

Programos teikėjas

UAB "Šviesa" Mokymo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Seminare gali dalyvauti visi mokytojai, turintys pradinius IKT naudojimo įgūdžius ir norintys juos patobulinti.

Programos aprašymas

Mokymų programa skirta įvairių dalykų mokytojams toliau plėtoti skaitmeninio raštingumo kompetencijas, kurios numatytos Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. ISAK-555 „Dėl Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms aprašo patvirtinimo“.
Mokytojai, dalyvavę mokymuose pagal šią programą, plėtos savo skaitmeninio raštingumo žinias, jas taikys ugdymo turiniui kurti, ugdymui planuoti ir organizuoti, mokinių mokymo procesui bei pažangai stebėti ir vertinti, bendradarbiauti su kitais mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais, tėvais (globėjais, rūpintojais). Taip pat turės supratimą apie mišrų mokymąsi, jo taikymą, tobulins praktinius įgūdžius su skaitmeninėmis priemonėmis bei aplinka (EDUKA), gebės laisvai naudotis sukurtu Eduka skaitmeniniu turiniu ir kurs patys, gebės naudoti planšetinius kompiuterius/mobiliuosius telefonus grįžtamajam ryšiui surinkti, vaiko individualiai pažangai matuoti, parengti mišraus mokymosi pamokos planą ir pravesti ją klasėje.