Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Virtualios aplinkos – nauji įgūdžiai ir nauji iššūkiai

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

26

Programos savarankiško ugdymo trumė

54

Programos įregistravimo data

2020-06-12

Programos teikėjas

Panevėžio rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

IT žinios, naudojimosi IKT įrankiais patirtis.

Programos aprašymas

Mokytojas turi būti tikras ekspertas. Jo kompetencija – tai ne tik jo dėstomo dalyko žinios, bet ir gebėjimas tas žinias perteikti, nuolatinis keitimasis, augimas ir tobulėjimas. Šiandien pamokoje jau nebeužtenka vien vadovėlio ir sąsiuvinio. Mokytojas turi nuolat atsinaujinti, keisti savo darbo stilių, taip pat įvairinti ir mokymosi metodus. Pamokoje tradicinį mokymą turėtų keisti nauji ugdymo metodai, skatinantys mokinius dirbti savivaldžiai.
Šiuolaikinės informacinės technologijos mokytojui suteikia daug galimybių įvairinti ir efektyvinti ugdymo procesą, jį keisti, padeda patikrinti ir objektyviai įvertinti mokinių žinias bei įgūdžius, padeda mokytojams pasiruošti pamokoms, skatina mokinius dirbti, lavinti ir įtvirtinti įvairių dalykų įgūdžius. Vis tik dažnam mokytojui pritrūksta metodinės kompetencijos kaip naujausias IKT priemones efektyviai taikyti ugdyme.
Šių dienų šalies aktualija – mokyklos jau perkelia klases į virtualias erdves, mokymas ir mokymasis iš namų yra didelis pokytis visiems: ir mokiniams, ir tėvams, ir mokytojams. Kaip įvertinti virtualiųjų mokymosi aplinkų pasiūlą, kaip išsirinkti, kaip palaikyti ryšį tarpusavyje ar su kitomis institucijomis? Tai ypač aktualūs klausimai, į kuriuos bus bandoma atsakyti.
Programa „Virtualios aplinkos – nauji įgūdžiai ir nauji iššūkiai“ skirta visai pedagogų bendruomenei, jų kompetencijų IKT naudojimo ugdymo procese plėtojimui bei tobulinimui. Šia programa siekiama padėti pedagogams plėtoti ir tobulinti turimas informacinių technologijų panaudojimo ugdymo procese kompetencijas ir padėti įgyti naujas, modernias skaitmenines kompetencijas. Šios programos dėka mokytojai gebės kurti interaktyvias mokymo priemones, kurios padės organizuoti šiuolaikišką ir į vaiką orientuotą ugdymo procesą. Mokymų metu bus sudarytos sąlygos gilinti praktinį patyrimą, įvaldyti naujoves.
Mokymų metu dalyviai susipažins su virtualiųjų mokymosi aplinkų įvairove, su platesniu Office 365 ir Teams aplinkų pritaikymu, išmoks kurti patrauklius, inovatyvius pristatymus su Sway, išmoks kurti grupes-aplinkas savo dalyko dėstymui, medžiagos kaupimui, išmoks naudotis OneNote Pamokų bloknotu, išmoks kurti interaktyvias mokymo priemones.
Mokymo programą sudaro 3 moduliai, iš viso 80 valandų (26 val. kontaktinio ir 54 val. savarankiško mokymosi virtualioje aplinkoje). Mokymų metu mokytojai turės galimybę bendrauti ir bendradarbiautis bei konsultuotis, reflektuoti.
Mokymo programą veda IT mokytoja metodininkė.
Mobilieji įrenginiai, įvaldytos kompiuterinės programos ir virtualios mokymosi aplinkos, skaitmeniniai ištekliai suteikia neribotas galimybes: mokytis įvairių dalykų, skaityti el. knygas, žymėtis idėjas bei pastabas, rinkti tekstą, dalintis informacija, fotografuoti, piešti, kurti ir… Taško čia nededame, nes informacinių technologijų galimybės yra beribės. Taigi, kodėl jomis nepasinaudojus kuriant įdomias ir įsimintinas pamokas?