Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

"Komunikacija anglų kalba A1.1 lygis"

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal kryptį

Asmens bendrųjų gebėjimų tobulinimo programa

Programos tipas pagal profesiją

Kitų profesijų (ne pedagogų) suaugusiųjų švietimo tobulinimo programos

Tobulinama profesija

Anglų kalbos mokytojas

Programos kontaktinė trukmė

50

Programos aprašymas

ANOTACIJA

Vis didėjant šiuolaikinės visuomenės mobilumui, auga poreikis bei būtinybė bendrauti anglų kalba tiek nuvykus į kitą šalį, tiek ir užsieniečiams atvykus į mūsų šalį. Lietuvai esant Europos Sąjungos valstybe, žmonėms atsiveria platesnės karjeros galimybės, sąlygos pažinti kitas kultūras, dalintis informacija su kitų tautų žmonėmis. Elementarios kalbos žinios reikalingos ir žmonėms vykstantiems gyventi ir dirbti užsienio šalyse.
„Mokytojo profesijos kompetencijos apraše“ svarbi kompetencija mokėjimas ir sugebėjimas bendrauti užsienio kalba(-omis). Todėl užsienio kalbų kursai tampa svarbia tęstinio suaugusiųjų mokymosi bei pedagogų kvalifikacijos tobulinimo dalimi.
Programa skirta įvairių dalykų mokytojams ir kitų specialybių suaugusiems, ketinantiems tobulinti komunikacinę kompetenciją.
Ši, 50 a. val., programa parengta vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. ISAK-687 „Dėl kalbų mokėjimo lygių klasifikatoriaus patvirtinimo. Šis dokumentas leidžia klasifikuoti asmens užsienio kalbos mokėjimą lygiais“ pagal Europos tarybos Bendruosius Europos kalbų metmenis (supratimą, kalbėjimą, rašymą). Bendrinės anglų kalbos kursuose sudaromos sąlygos mokytis anglų kalbos kaip bendravimo priemonės, lavinamos visos keturios kalbinės veiklos rūšys: skaitymas, rašymas, klausymas, kalbėjimas. Šiame lygmenyje daugiau dėmesio skiriama tarimo mokymui, sakinių struktūrai, formuojami elementarūs komunikacinės kompetencijos pagrindai.

TIKSLAS

Plėtoti komunikacinę anglų kalbos kompetenciją. Įsisavinti bendrinės anglų kalbos pradinių žinių lygį.

UŽDAVINIAI

1. Supažindinti su pagrindinėmis tarimo ir skaitymo taisyklėmis.
2. Įtvirtinti teisingą tarimą kartojant žodžius, frazes, sakinius choru ir individualiai.
3. Ugdyti pradinius komunikacinius gebėjimus.
4. Integruotai ugdyti pagrindinius skaitymo, rašymo, klausymo bei kalbėjimo gebėjimus ir įgūdžius.

TURINYS

1. Modulis 1. Sveiki (6 val.)
Malonu susipažinti (2 val.)
Daiktavardžių daugiskaita. Dialogai (2 val.)
Kiekiniai skaitvardžiai. Kalbinių gebėjimų lavinimas (2 val.)
2. Modulis 2. Tavo pasaulis (8 val.)
Pasaulio šalys. Paklauskime... (2 val.)
Aktyvus žodynas. Valstybė ir miestai (2 val.)
Skaitvardžių 11 – 30 vartojimas kalboje (2 val.)
Kalbinių gebėjimų lavinimas. Tarpinis testas (2 val.)
3. Modulis 3. Viskas apie Jus (8 val.)
Profesijos. Neigiamų sakinių sudarymas (2 val.)
Asmeninė informacija, jos pateikimas raštu ir žodžiu (2 val.)
Kalbinių įgūdžių lavinimas. Dialogai (2 val.)
Anglų kalba socialinėje aplinkoje (2 val.)
4. Modulis 4. Šeima ir draugai (8 val.)
Asmeniniai ir savybiniai įvardžiai (2 val.)
Amerikiečių šeima. Veiksmažodis „turėti“, jo vartojimas (2 val.)
Kalbinių gebėjimų lavinimas: mano šeima (2 val.)
Kalbinių gebėjimų lavinimas : mano draugai. Tarpinis testas (2 val.)
5. Modulis 5. Gyvenimo būdas (6 val.)
Kalbinių gebėjimų lavinimas: sportas (2 val.)
Paprastas esamasis laikas (2 val.)
Specialieji ir bendrieji klausimai, jų sudarymas ir vartojimas (2 val.)
6. Modulis 6. Rutina (6 val.)
Laiko nusakymas. Dialogai (2 val.)
Dažnumo prieveiksmiai, jų vartojimas kalboje (2 val.)
Paprastojo esamojo laiko veiksmažodžiai. Savaitės dienos (2 val.)
7. Modulis 7. Mano pomėgiai (8 val.)
Aktyvusis žodynas: mano pomėgiai (2 val.)
Kalbinių įgūdžių lavinimas: kas mums patinka (2 val.)
Klausiamieji žodeliai, jų naudojimas kalboje (2 val.)
Dialogai: mano pomėgiai. Baigiamasis testas (2 val.)

LEKTORĖ

Nina Kuzmenkova, Varėnos rajono Žilinų pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja.

Programos reikalavimai

Klausytojai patys susimoka klausytojo mokestį. Skirta bendruomenei.
Daugiau apie programą

Programos teikėjas

Varėnos švietimo centras

Programos teikėjo savivaldybė

Varėnos r. sav.

Programos teikėjo adresas

Varėnos r. sav. Varėnos m. J. Basanavičiaus g. 9

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų