Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

„Aktyviųjų veiklų pamokos planavimas ir asmeninės pažangos matavimas, gerinant mokinių pasiekimus“. Institucinio lygio programa

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Dalykų mokytojai

Programos kontaktinė trukmė

18

Programos savarankiško ugdymo trumė

Nėra duomenų

Programos įregistravimo data

2019-08-27

Programos teikėjas

Kretingos rajono švietimo centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Vienerių metų pedagoginis stažas

Programos aprašymas

Kaip gerinsime mokinių pasiekimus – skaitymo, rašymo, matematikos? Seminaras skirtas pamokai ir mokinių mokymuisi: suasmeninimui, individualizavimui ir diferencijavimui, mokymosi lūkesčių numatymui, motyvacijai skatinti, išmokimui stebėti, fiksuoti bei analizuoti. Dar dažnai matematinio ugdymo vertinimo rezultatai rodo, kad pokyčiai yra pragmatiški ir neturi ilgalaikės išliekamosios vertės. Ar nuo to mūsų mokiniai taps bent truputį saugesni ir laimingesni? Ministerija ruošia receptus savivaldybėms ir mokykloms, kaip turimomis pasenusiomis priemonėmis ir sąlygomis pagerinti mokinių pasiekimus. Tik iki 20% mokytojų yra entuziastai, rengiasi pamokoms ir užsiėmimams, o kiti plaukia pasroviui. Nuolatinio mokinių individualios pažangos ir pasiekimų vertinimo metodas yra stebėjimas, o pagrindiniai principai: individualizavimas, sistemingumas, lankstumas. Po kiekvienos temos (skyriaus) turi būti nustatoma mokinių pažanga. Na, o faktų vertinimo metodai: pokalbis, interviu, veiklos pamokoje analizė, kūrybinių – projektinių darbų peržiūra ir analizė. Tai neturi sukelti mokiniui ir jų tėvams diskomforto. Mokinių bendrosios ir esminės dalykinės kompetencijos reikalauja keisti ugdymo praktiką matematikos pamokoje, nes nepakanka išaiškinti dalyko turinį ir patikrinti, kaip mokiniai įsiminė. Programoje pagrindinis dėmesys skiriamas mokinių matematinėms kompetencijoms ugdyti, remiantis mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais. UT parinkimo ir pritaikymo mokiniams sėkmė priklauso nuo mokytojo, jo gebėjimo suplanuoti pamoką, taikyti aktyvius mokymo (si) metodus. Siekdami šio tikslo, analizuosime auditorių naudojamus vertinimo kriterijus bei kokybės rodiklius pamokai, akcentuosime svarbiausius geros pamokos etapus. Analizuosime ir vertinsime pamokas, jų planus, aptarsime vertinimo panaudojimą mokymui ir mokymuisi. Analizuosime, kas pasisekė ir ką reikia keisti. Ši programa padės mokytojams įgyti pamokos planavimo bei mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo praktikos bendrųjų programų aprašo kontekste. Tikiu, kad padėsiu mokytojams įgyti kompetencijas, reikalingas pamokos struktūros modeliavimo, aktyvių veiklų organizavimo, pažangą skatinančio grįžtamojo ryšio panaudojimo praktikai dėl individualios mokinių pažangos stebėjimo bei pokyčių fiksavimo sistemos rengimo