Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (įsivertinimo metodų įvairovė ir tikslingumas)

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Dalykų mokytojai

Programos kontaktinė trukmė

36

Programos savarankiško ugdymo trumė

4

Programos įregistravimo data

2019-05-20

Programos teikėjas

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Praktinės veiklos patirtis

Programos aprašymas

Programa skirta 20-čiai rajono mokytojų, ugdančių vaikus pagal priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas. Dalyviai mokymų metu mokysis įvairių įsivertinimo metodų ir būdų, kaip ugdymo veikloje taikyti įvairias įsivertinimo strategijas vaikų konkretiems pasiekimams, asmeninei pažangai pamatuoti, taikyti įvairius įsivertinimo būdus ir metodus pagal ugdymo veiklos ar užduoties vertinimo kriterijus.
Tikslas - tobulinti mokytojų gebėjimą taikyti įvairius vaikų pasiekimų ir pažangos įsivertinimo metodus.
Uždaviniai:
1. suteikti teorinių žinių apie vaikų įsivertinimo svarbą, organizuojant ir vykdant ugdomąją veiklą;
2. išanalizuoti įsivertinimo metodų įvairovę, jų tikslingumą ir mokytis taikyti praktiškai ugdomojoje veikloje;
3. mokymąsi ir ugdymo(si) veiklą orientuoti į gerosios patirties sklaidą, praktinį taikymą, privalomą išbandymą savo veiklose, refleksiją, gebėjimą įsivertinti pokytį, veiksmų koregavimą.