Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (ikimokyklinio amžiaus vaikų pažangos pamatavimas)

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Nėra duomenų

Programos kontaktinė trukmė

36

Programos savarankiško ugdymo trumė

4

Programos įregistravimo data

2019-05-17

Programos teikėjas

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Praktinės veiklos patirtis

Programos aprašymas

Programa skirta 20-čiai pedagogų, ugdančių vaikus pagal ikimokyklinio ugdymo programas. Dalyviai mokymų metu mokysis pamatuoti vaikų asmeninę pažangą konkrečioje ugdomojoje veikloje, taikyti tinkamus vertinimo būdus sėkmingam pažangos pamatavimui.
Tikslas -tobulinti ikimokyklinio ugdymo pedagogų gebėjimus matuoti vaiko pažangą.
Uždaviniai:
1. Suteikti teorinių žinių apie vaikų pažangos pamatavimo svarbą, organizuojant ir vykdant ugdomąją veiklą;
2. Išanalizuoti vertinimo būdus pažangos pamatavimui, jų tikslingumą ir mokytis pritaikyti praktiškai ugdomojoje veikloje;
3. Mokymąsi ir ugdymo veiklą orientuoti į gerosios patirties sklaidą, praktinį taikymą, privalomą išbandymą savo veiklose, refleksiją, gebėjimą įsivertinti pokytį ir veiksmų koregavimą.

Programą sudaro keturi moduliai
Pasiekimai ir pažanga.
Pažangos pamatavimas.
Vertinimo kriterijai ir būdai.
Refleksija ir grįžtamasis ryšys.

Šios kvalifikacijos tobulinimo programos tikslas ir uždaviniai padės pedagogams pagilinti turimas žinias bei suteiks naujų žinių apie pažangos pamatavimo svarbą. Pedagogai diskutuos apie pateiktus pažangos pamatavimo vertinimo būdus, jų įvairovę bei kartu praktiškai juos taikys. Programos vykdymo metu plėtos tarpasmeninius gebėjimus: gebėjimą dirbti komandoje ir bendradarbiauti siekiant bendro tikslo. Tobulins asmeninius gebėjimus: gilins tiriamuosius bei analitinius įgūdžius, kaups kritinio požiūrio į priimamus sprendimus patirtį. Kvalifikacijos tobulinimo programos dalyviai stebės, lygins bei analizuos atviras ugdomąsias veiklas arba jų fragmentus, diskutuos dėl bendrų susitarimų ir reflektuos veiklos rezultatus.