Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Įsivertinimas, ugdantis vaiko atsakomybę ir savarankiškumą (pamokos uždavinys, vertinimo ir įsivertinimo kriterijai)

Programos tipas pagal amžių

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo programos

Programos tipas pagal profesiją

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programos

Tikslinė grupė

Dalykų mokytojai

Programos kontaktinė trukmė

36

Programos savarankiško ugdymo trumė

4

Programos įregistravimo data

2019-05-16

Programos teikėjas

Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centras
Daugiau apie programą

Programos panašiais pavadinimais

Renginiai

Nėra duomenų

Programos reikalavimai

Praktinės veiklos patirtis

Programos aprašymas

Programa skirta 20-čiai mokytojų, ugdančių mokinius pagal bendrojo ugdymo programą. Dalyviai mokymų metu mokysis formuluoti pamokos uždavinius, įsivertinimo ir vertinimo kriterijus, pamokoje taikyti įvairias vertinimo ir įsivertinimo strategijas vaikų konkretiems pasiekimams, asmeninei pažangai pamatuoti pagal ugdymo veiklos ar užduoties vertinimo kriterijus.
Tikslas - tobulinti mokytojų gebėjimus formuluoti pamokos uždavinį, vertinimo ir įsivertinimo kriterijus ir juos taikyti praktikoje.
Programą sudaro keturi moduliai:
Pamokos uždavinys. Pateikiama teorinė medžiaga, papildoma informacija, nagrinėjami pamokos uždavinio svarbą ir formulavimą apibrėžiantys dokumentai, dalinamasi praktine patirtimi bei sutariama dėl bendro sąvokos apibrėžimo.
Vertinimo kriterijai. Pateikiama teorinio pobūdžio informacija, nagrinėjami pasiekimų ir pažangos vertinimą reglamentuojantys dokumentai, dalinamasi praktine patirtimi, įtvirtinamas bendras susitarimas dėl sąvokos. Parenkami ir praktiškai taikomi vertinimo kriterijai, analizuojami jų stiprieji ir tobulintini aspektai, planuojamas tobulinimas, rezultatų pamatavimas pamokos pabaigoje arba po pamokų ciklo. Mokomasi veiksmingai panaudoti vertinimo metu gautą informaciją mokinio pasiekimams ir pažangai gerinti.
Įsivertinimo kriterijai. Pateikiama teorinio pobūdžio informacija, nagrinėjami mokinio įsivertinimą pamokoje reglamentuojantys dokumentai, dalinamasi praktine patirtimi, įtvirtinamas bendras susitarimas dėl sąvokos. Parenkami ir praktiškai taikomi vaiko mokymosi įsivertinimo kriterijai, analizuojami jų stiprieji ir tobulintini aspektai, planuojamas tobulinimas.
Grįžtamasis ryšys. Refleksija. Pateikiama teorinio pobūdžio informacija, nagrinėjami grįžtamojo ryšio teikimo, refleksijos būdų pavyzdžiai, dalinamasi praktine patirtimi ir sutariama dėl bendro sąvokų apibrėžimo.