Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Burnos higiena (anglų k. - Oral hygiene)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Burnos priežiūra

Studijų krypties šaka

Burnos higiena

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Burnos higienistas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

Study field eval report _Panevėzys College_.pdf

Valstybinis kodas

6531GX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550911

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-06-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka


Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti burnos higienos specialistą, gebantį savarankiškai teikti kvalifikuotas burnos priežiūros paslaugas, vertinti burnos sveikatos būklę, planuoti ir vykdyti švietėjišką bei profilaktinę veiklą, siekiant išvengti burnos ligų, atlikti profesionalią burnos higieną, organizuoti odontologinę darbo vietą.
Studijų rezultatai:
- Žino nacionalinę, tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, teisės aktus bei kitus dokumentus, reglamentuojančius burnos higienisto veiklą ir teikia profesinę informaciją savo kompetencijos ribose laikantis etikos principų.
- Geba taikyti biomedicinos mokslų žinias burnos higienisto praktikoje.
- Geba rinkti, kaupti, analizuoti statistinius duomenis, rengti ir teikti ataskaitas pristatant atliktą veiklą.
- Geba atlikti taikomuosius veiklos tyrimus ir jų rezultatus panaudoti profesinės veiklos tobulinimui.
- Geba dirbti su odontologiniais įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis bei laikytis infekcijų kontrolės reikalavimų.
- Geba vertinti asmens bendrą ir burnos sveikatos būklę, ligų riziką, nustato burnos audinių pakitimus, sudaro burnos priežiūros planą bei pildo profesinę dokumentaciją.
- Išmano odontologines ligas, jų atsiradimo priežastis bei veiksnius, užtikrinančius burnos sveikatą ir atlieka profesionalios burnos higienos procedūras
- Geba atlikti ir įvertinti dantų rentgenogramą.
- Geba atpažinti gyvybei pavojingas būkles bei suteikti būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais.
- Geba konsultuoti pacientus odontologinių ligų profilaktikos, sveikos mitybos ir gyvensenos klausimais, rengti sveikatos profilaktikos programas, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos mokymą.
- Geba bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais sprendžiant burnos sveikatos problemas.
- Geba komunikuoti lietuvių bei užsienio kalba, prisitaiko prie naujų situacijų bei stiprina profesijos įvaizdį, rūpinasi jos verte ir reikšmingumu visuomenėje ir užtikrina įrodymais grįstos burnos priežiūros praktikos kokybę.
- Geba kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą.
- Geba naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas burnos higienisto praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija bei laikytis etikos principų.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, diskusijos, demonstravimas, stebėjimas, praktiniai užsiėmimai, naudojant muliažus, medicinines priemones, įrangą, atvejų analizės, realių situacijų imitavimas, darbas porose, grupėse ir kt. Praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje ikimokyklinio ugdymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, odontologijos kabinetuose ir poliklinikose.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Dalyko studijos baigiamos egzaminu arba savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Nustatant dalyko galutinį vertinimą taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, kurią sudaro tarpinių atsiskaitymų įvertinimų aritmetinio vidurkio ir egzamino įvertinimo, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Studijuojami moduliai (dalykai): Bioetika, Žmogaus anatomija, Ikiklinikiniai dalykai, Pirmoji medicinos pagalba, Sveikatos edukologija, Burnos ligų epidemiologija ir profilaktika, Vaikų odontologija ir nekarioziniai dantų pažeidimai, Bendrieji klinikiniai dalykai, Stacionarizuotų pacientų priežiūra, Profesionalioji burnos higiena, Darbo organizavimas ir vadyba, Klinikinė odontologija, Specialiųjų poreikių pacientų burnos priežiūra, Periodontologija ir burnos gleivinės ligos ir kt.
Praktikos: Burnos priežiūros mokymas; Stacionarizuotų pacientų burnos priežiūra; Odontologijos kabineto darbo organizavimas; Burnos higienisto atliekamos procedūros. Praktikoms skirti 39 kreditai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
9 kreditus studentas gali rinktis iš studijų programoje siūlomų dalykų. Kiti 6 kreditai – laisvai pasirenkami, kuriuos studentas gali rinktis iš Panevėžio kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Puikiai įrengta praktinio mokymo bazė; dėmesys kiekvienam studentui; praktikos vietų įvairovė; specialybės dalyko studijos vyksta ir odontologines paslaugas teikiančiose įstaigose; mokslinės veiklos galimybės; studijų mainų galimybės pagal Erasmus+ programą; galimybės derinti studijas su darbu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję burnos higienisto kvalifikaciją asmenys galės dirbti visuose odontologijos klinikose ir kabinetuose, turinčiuose licenciją teikti burnos higienisto paslaugas, galės steigti privatų burnos higienisto kabinetą.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.