Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Ekonomika (anglų k. - Economics)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Ekonomika

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6613

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-20

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531JX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

2.7

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-12-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Lietuvos verslo kolegijoje vykdomos Ekonomikos studijų programos pagrindinis tikslas – parengti ūkio subjektams kvalifikuotus ekonomistus, gebančius analizuoti, vertinti ir prognozuoti ūkio subjekto veiklą, parengti jos strategiją bei atlikti ūkio subjekto veiklos kontrolę.
Studijų rezultatai:
1. Žino socialinių, humanitarinių ir kitų mokslų principus ir supranta jų taikymo ypatumus, analizuojant ūkio subjekto problemas ir priimant sprendimus.
2. Turi naujausių žinių apie ekonomikos teoriją ir analizės metodus ir geba jas taikyti ekonomisto praktinėje veikloje ir taikomuosiuose tyrimuose.
3. Geba naudojantis pirminiais ir antriniais duomenų šaltiniais rinkti, analizuoti ir interpretuoti ekonominius duomenis, taikant šiuolaikines informacines technologijas ir jų galimybes.
4. Geba pasirinkti ir taikyti efektyvius tyrimo metodus, atliekant ekonominių reiškinių analizę bei sprendžiant konkrečias ekonomines problemas, ir atlikti į praktiką orientuotus tyrimus.
5. Geba planuoti ir organizuoti ūkio subjekto ūkinę, finansinę ir investicinę veiklą, vadovautis ūkio subjekto veiklą reglamentuojančiais standartais ir norminiais aktais, valdyti ekonominę informaciją, savarankiškai organizuojant informacijos paiešką, renkant pirminius ir antrinius duomenis bei taikant pažangius ekonominės informacijos apdorojimo metodus, būdus bei priemones.
6. Geba rengti veiklos valdymo (vidines) ir statistines ataskaitas, atsižvelgiant į ekonominės informacijos vartotojų ypatumus.
7. Geba analizuoti ir vertinti ūkio subjektų, veikiančių nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose, ūkinės, finansinės ir investicinės veiklos rodiklius ir teikti siūlymus ekonomikos subjekto veiklos tobulinimui.
8. Geba prognozuoti ūkio subjekto ūkinę, finansinę ir investicinę veiklas, kontroliuoti ūkio subjekto veiklos planų vykdymą ir turimų materialiųjų, darbo ir finansinių išteklių naudojimo veiksmingumą.
9. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai ir tolerantiškai komunikuoti profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba.
10. Geba dirbti komandoje, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius, produktyviai ir veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti.
11. Geba savarankiškai ir argumentuotai spręsti problemas praktinėje veikloje, taikant analitinius ir loginius įgūdžius, būti kūrybišku, versliu ir iniciatyviu.
12. Geba organizuoti savo darbą ir tobulinimąsi savarankiškai, logiškai bei kritiškai mąstyti, būti atsakingu ir turėti išugdytą profesionalų požiūrį į veiklą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi tiek tradiciniai, tiek inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, atvejo analizė, projektiniai darbai ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Dalyko ir praktikos studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu, taikant kaupiamąjį vertinimą ir naudojant individualų kaupiamąjį indeksą (IKI).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų krypties dalykų apimtis – 140 kreditai.
Ekonomikos teorija, mikro-makroekonominė analizė, tarptautinė ekonomika, ekonominė statistika, tiriamųjų darbų pagrindai, informacinės technologijos, skaičiuoklės taikymas ekonomikoje, vadybos pagrindai, įmonės ekonomika, investicijų ekonomika, finansų pagrindai, rinkodaros pagrindai, teisės pagrindai, įmonės ekonomikos kursinis darbas, logistika, regionų ekonomika, bankininkystė, darbuotojų sauga ir sveikata, apskaitos pagrindai, įmonės veiklos planavimas, kainodara, mokesčių sistema, auditas.
Pasirinkę Ekonominės analizės specializaciją studijuoja ekonominę analizę, verslo ekonominį vertinimą, ekonometriją ir valstybinį ekonomikos reguliavimą. Pasirinkę Finansų specializaciją studijuoja įmonės finansų valdymą, finansų analizę, valstybės finansus, finansų rinkas ir institucijas.
Atliekamos trys praktikos: pažintinė praktika, profesinės veiklos praktika, baigiamoji profesinės veiklos praktika.
Specializacijos:
1. Finansai
2. Ekonominė analizė
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti vieną iš 2 specializacijų.
Studentai gali pasirinkti iš šių pasirenkamų dalykų: bendravimo psichologija, personalo vadyba, organizacinė elgsena, visuotinės kokybės vadyba, veiklos dokumentavimas, reklamos pagrindai ir kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Lietuvos verslo kolegijoje vykdoma Ekonomikos studijų programa išsiskiria tokiu specifiškumu, kad yra rengiami plataus profilio specialistai ekonomistai, kurie yra orientuoti į platesnę rinkos subjektų veiklą.
Kolegijoje įkūrus SIMULITH centrą, studentams suteikiama galimybė profesinės veiklos praktiką atlikti verslo praktinio mokymo firmoje Biurometa. Studentai, atlikdami praktiką šioje firmoje, dirba skirtinguose šios įmonės skyriuose (finansų – apskaitos, pirkimų, pardavimų – rinkodaros ir personalo) ir imituoja realios įmonės ūkinę - finansinę veiklą. Šios praktikos metu studentai turi galimybę susipažinti su realiais dokumentais, realizuoja savo idėjas ir planus, įgyja darbo verslo bendrovėje praktikos, bendradarbiauja su kitomis Lietuvos ir užsienio praktinio mokymo firmomis.
Studijų metu studentai susipažįsta su ekonominių procesų modeliavimu ECOSYS. Šios imitacinės veiklos metu siekiama, kad studentai suprastų vyriausybės, įmonių, namų ūkių ir žiniasklaidos tarpusavio veikimo principus bei išmoktų priimti trumpalaikius ir ilgalaikius strateginius sprendimus, įtakojančius subalansuotą valstybės plėtrą; suprastų ir mokėtų apskaičiuoti bei įvertinti pagrindinius ekonominius rodiklius; ugdyti studentų gebėjimą dirbti komandoje, diskutuoti bei argumentuotai pateikti mintis.
Studijos kolegijoje padeda sustiprinti ir sėkmingam ekonomisto darbui būtinas asmenines savybes: loginį-analitinį mąstymą, atsakingumą, kūrybiškumą, verslumą bei kitas savybes. Studentai turi galimybę pagal mainų programas studijuoti ir atlikti praktikas užsienio šalių institucijose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję ekonomisto kvalifikaciją, asmenys gali dirbti ekonomistais, finansininkais, analitikais, bankininkais ar buhalteriais privačiose ar valstybinėse įmonėse bei jų padaliniuose, ūkinės savivaldos ir finansų institucijose, investicijų valdymo įmonėse.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jeigu nori studijuoti pagal universitetinės pirmosios pakopos studijų programas, po papildomų studijų – magistrantūroje.