Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Hidrotechninės statybos inžinerija (anglų k. - Hydraulic Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Statybos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Ištęstinė, 3, Metais
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-50

Akreditavimo vertinimo išvados

ASU_HI_MA_2014.pdf

Valstybinis kodas

6211EX027

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470713

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-05-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti aukštos kvalifikacijos inžinerijos specialistus, gebančius atlikti mokslinius ar taikomuosius tyrimus, pažangiais moksliniais metodais vertinti vandens ūkio statinius, jų poveikį aplinkai, integruojant skirtingų sričių žinias spręsti teorines ir praktines vandens ūkio tvarkymo problemas, analizuoti ir naujausiomis informacinėmis technologijomis modeliuoti aplinkos pokyčius ir inžinerinio pobūdžio reiškinius ir procesus.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai
1. Žinoti ir mokėti kūrybiškai taikyti gamtos mokslų ir matematikos pagrindus, nuodugniai žinoti ir suprasti statybos inžinerijos studijų krypties principus ir gebėti juos taikyti naujiems inžineriniams uždaviniams spręsti, akcentuojant vandens aplinką, vertinti naujausius statybos inžinerijos srities pasiekimus.
Inžinerinė analizė
2. Rinkti inžinerinei veiklai būtiną informaciją, ją sisteminti, analizuoti ir panaudoti sprendiniams spręsti pritaikant teorinius modelius bei tyrimo metodus, įžvelgti ir spręsti standartines ir nestandartines inžinerines, kai stokojama išsamios informacijos, problemas;
3. Gebėti vandens režimo skaičiavimo ir prognozavimo metodus taikyti projektuojant hidrotechnikos statinius, organizuojant šių statinių statybos ir eksploatacijos darbus, vertinti teorines bei praktines naujoves ir reaguoti į besikeičiančias sąlygas.
Inžinerinis projektavimas
4. Projektuoti šiuolaikinius vandens ūkio statinius, modeliuoti inžinerines sistemas ir jų aplinkoje vykstančius procesus, prognozuoti ilgalaikį vandens statinių poveikį aplinkai, numatyti poveikio mažinimo priemones, siūlyti vandens kokybės gerinimo bei racionalaus naudojimo pažangiausias technologijas, atlikti sudėtingų hidrotechnikos statinių konstrukcinius skaičiavimus, analizuoti rezultatus ir šiuos statinius projektuoti.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai
5. Gebėti atpažinti, surasti ir įvertinti inžineriniam darbui reikalingus duomenis naudojantis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais;
6. Gebėti planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo bei eksperimentinius tyrimus, gebėti kritiškai įvertinti jų duomenis, pagrįsti ir pateikti išvadas bei jas deramai pateikti įvairaus išsilavinimo suinteresuotiems asmenims.
Inžinerinių uždavinių sprendimas
7. Identifikuoti ir spręsti daugialypes inžinerines problemas statybos inžinerijos ir gretimose srityje; suprasti taikomus metodus ir metodikas bei jų ribotumus, mokėti parinkti inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą žinoti inžinerinės veiklos organizavimo principus, naudotis šiuolaikinėmis technologijomis, tausojančiomis žemės, biotos ir vandens išteklius.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
8. Dirbti savarankiškai ir komandoje, gebėti būti komandos lyderiu, dalykiškai bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu;
9. Holistiškai suprasti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, savo veikloje vadovautis profesiniu sąžiningumu ir etinėmis vertybėmis, suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą, vertinti ir administruoti vietinio ir tarptautinio lygio projektus vandens apsaugos, valdymo ir statinių inžinerijos srityse.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso vizualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas. Paskaitų ir seminarų metu vyksta diskusijos, vengiant monologinio dėstymo pobūdžio; laboratoriniai darbai ir praktinės užduotys, pagrįstos grupiniu darbu; projektų rengimas atliekant atvejų analizę, kurios metu labai svarbus probleminis ir kritinis mąstymas, ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu raštu. Pagrindinis šio vertinimo kriterijus – sukauptų žinių įsisavinimas ir jų taikymo interpretavimas. Įsisavintos laboratorinių ir praktinių darbų žinios vertinamos pagal darbų ataskaitas, parašytas išvadas ir pagal sugebėjimą gautus rezultatus sisteminti ir apibendrinti. Dalyko žinios vertinamos dešimties balų sistemoje atskirai vertinant pratybų darbus, laboratorinius darbus ir teorines žinias. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Privalomieji studijų dalykai:
Hidrotechnikos statinių kompiuterinis projektavimas, Hidrotechnikos statinių tyrimai, Pažeistų vandens ekosistemų atstatymas, Statybos teisinis reguliavimas, Urbanistinė hidrologija, Hidrologinių sistemų skaitmeninis modeliavimas, Mokslinių tyrimų metodologija, Investicinių projektų valdymas, Vandens ūkio statybos procesų optimizavimas, Tiriamasis darbas-1, Tiriamasis darbas-2, Statybinių konstrukcijų patikimumas, Magistrantūros studijų baigiamasis darbas
Praktikos:
-
Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Aplinkosaugos statiniai, Drenažo ir drėkinimo technologijos, Erdvinė duomenų analizė, Vandens telkinių atnaujinimas, Geofiltracijos modeliavimas, Hidroenergetika
Hidrotechnikos statinių rekonstravimas, Nuotekų valymo technologijos, Sprendimų paramos sistemos vandens inžinerijoje, Statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymas hidrotechninėje statyboje, Tarptautinių projektų valdymas, Vandentiekio ir nuotekų sistemų modeliavimas, Vidaus vandens kelių inžinerija
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai vienintelė programa suteikianti žinias ir gebėjimus kaip atlikti mokslinius ar taikomuosius tyrimus, pažangiais moksliniais metodais vertinti vandens ūkio statinius, jų poveikį aplinkai, integruojant skirtingų sričių žinias spręsti teorines ir praktines vandens ūkio tvarkymo problemas, analizuoti ir naujausiomis informacinėmis technologijomis modeliuoti aplinkos pokyčius ir inžinerinio pobūdžio reiškinius ir procesus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
projektinis, ekspertinis, konsultacinis ir vadovaujantis darbas:
• vandens ūkio sistemų ir hidrotechnikos statinių statybos valdymo, priežiūros ir administravimo įmonėse ir įstaigose;
• aplinkos kokybės stebėsenos ir užterštumo mažinimo sistemoje, vandens valdymo ir aplinkosaugos administravimo institucijose, konsultacinėse aplinkotvarkos, vandensaugos įmonėse;
mokslinis ir pedagoginis darbas vandens inžinerijos mokslo ir mokymo institucijose;
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti technologijos mokslų srities doktorantūroje.