Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dietetika (anglų k. - Dietetics)

Programos studijų kryptis

Mityba

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Dietistas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): parengti dietetikos specialistus, gebančius vykdyti maitinimo ir maitinimosi priežiūrą instituciniame ir personaliniame lygmenyje, konsultuoti ir teikti tinkamos mitybos rekomendacijas įvairaus amžiaus žmonių grupėms, atsižvelgus į jų sveikatos būklę, socialinę ir kultūrinę aplinką, užtikrinti dietisto teikiamų paslaugų kokybę, bendradarbiaujant su kitų sričių (nacionalinio ir tarptautinio lygmens) specialistais.

Studijų rezultatai:
1. Taikys profesines žinias teikiant dietisto paslaugas;
2. Vykdys maitinimo ir maitinimosi priežiūrą vadovaudamiesi sveikatos apsaugą ir priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais ir ES reglamentais;
3. Vykdys maitinimo ir maitinimosi stebėseną bei teiks rekomendacijas spręsdami su maitinimu/-si susijusias problemas instituciniame ir personaliniame lygmenyje;
4. Parengs maitinimo ir maitinimosi planą vadovaudamiesi maisto, jo tvarkymo, maitinimo reikalavimais, sveikos mitybos rekomendacijomis bei atsižvelgdami į asmens, grupės ar bendruomenės gyvybinius poreikius, sveikatos būklę, socialinę ir kultūrinę aplinką;
5. Įvertins rizikos veiksnius ir svarbius valdymo taškus maisto gamybos grandinėje bei darbuotojų saugos ir sveikatos, higienos normų laikymąsi;
6. Bendraus ir bendradarbiaus su kitų sričių specialistais mokydami ir konsultuodami asmenis ar jų grupes tinkamo maitinimo ir maitinimosi klausimais vadovaudamiesi profesinės etikos nuostatomis;
7. Planuos saviraiškos ir saviugdos kryptis bei savarankiškai mokysis, siekdami plėtoti profesinę veiklą kintančioje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, veiklos, atvejo bei palyginamoji analizės, diskusijos, darbas grupėse, savarankiškas mokymasis, praktikos, laboratorinių darbų metodas, video situacijų analizė, probleminis pokalbis, projektų rengimas, vaidmenų atlikimas, minčių lietus, minčių žemėlapis, praktinių įgūdžių demonstravimas, esė rengimas, informacijos paieška ir analizė.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: testavimas, apklausa raštu ir žodžiu, atvejo analizės ataskaitos klausimas ir skaitymas, projekto klausimas ir skaitymas, praktinio darbo klausimas ir skaitymas, aplanko skaitymas, individualus užduočių skaitymas, esė skaitymas. Dalyko rezultatų pasiekimo lygmuo vertinamas egzamino metu, studijų rezultatų pasiekimo lygmuo vertinamas kvalifikacinio egzamino ir baigiamojo darbo gynimo metu.
Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Studijų programos apimtis – 180 ECTS kreditų. Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 ECTS kreditų): Profesinė kalba (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų, lietuvių), Informacinės technologijos, Profesinė komunikacija ir dokumentų valdymas, Bendravimo psichologija ir konfliktų valdymas.Studijų krypties dalykai (135 ECTS kreditai): Studijų dalykai (90 kreditai): Anatomija ir fiziologija, Žmogaus fizinė ir psichikos raida, Maisto chemija, Mitybos pagrindai, Įvadas į Dietetikos studijas. Profesinė etika, Maisto sauga ir kokybė, Maisto ruošimo technologija, Maitinimo ir maitinimosi organizavimas, Maisto mikrobiologija ir parazitologija, Bendroji patologija, Aplinkos ir darbuotojų sauga, Klinikinių dalykų pagrindai, Klinikinės biochemijos ir imunologijos pagrindai, Dietetika, Farmakologija, Genetika, Taikomųjų tyrimų metodologija, Visuomenės sveikata, Pirmoji medicinos pagalba, Medicinos teisė. Praktikos (36 kreditų): Aprūpinimo maistu profesinės veiklos praktika, Maitinimo ir maitinimosi įvertinimo profesinės veiklos praktika, Valgiaraščio rengimo profesinės veiklos praktika, Maitinimo ir maitinimosi priežiūros profesinės veiklos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika. Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (9 ECTS kreditai).
Pasirenkami dalykai gilesnei specializacijai toje pačioje kryptyje (21 kreditas): Dietetikos mokslo inovacijos, Sveikatos edukologija, Verslo organizavimas ir lyderystė, Pagyvenusių ir senų žmonių mityba, Sveiko ir sergančio vaiko mityba.

Studento pasirinkimai: laisvai pasirenkamus dalykus (LPD – 9 kreditus) studentai rinksis iš visų Kauno kolegijos fakultetų studijų programų pateiktų laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Dietetikos studijų programa išskirtinė tuo, kad rengiamas specialistas įgis medicininių ir maisto ruošimo žinių, gebės sudaryti maitinimo programas, pritaikant specialias gamybos technologijas atskiriems maitinimo-(si) atvejams, vertins potencialius maisto saugos rizikos veiksnius patiekalų gamybos ir pateikimo vartotojui metu bei parinks šių veiksnių valdymo priemones.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai, sėkmingai baigę studijas bus pasirengę dirbti dietistais: pirminio, antrinio, tretinio lygio asmens ir visuomenės, sveikatos priežiūros ir sanatorinio gydymo įstaigose, atliekančiose įvairaus amžiaus grupių asmenų sveikatos priežiūrą ir reabilitaciją, įvairaus amžiaus sveikų ir neįgalių žmonių socialinės globos, rūpybos, ugdymo institucijose, krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigose
kūno kultūros ir sporto centruose, privačiose asmens sveikatos priežiūros maitinimosi institucijose
valstybinėse ir privačiose viešojo maitinimo įstaigose.

Tolesnių studijų galimybės: Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, o baigę papildomas universitetines studijas turės teisę stoti į antros pakopos studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose renkantis biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos ir sveikatos studijų krypčių grupei priskirtinas universitetinio bakalauro ir magistro studijų programas.

Identifikatorius

81275_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

9525
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas