Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Buhalterinė apskaita (anglų k. - Accounting)

Programos studijų kryptis

Apskaita

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai): parengti aukštos kvalifikacijos buhalterinės apskaitos specialistą, turintį profesinės veiklos žinių, gebantį formuoti ūkio subjekto apskaitos politiką ir organizuoti apskaitos tarnybos darbą, tvarkyti buhalterinę apskaitą taikant teisinius bei norminius dokumentus, parengti finansinę, mokestinę ir kt. atskaitomybę, vertinti finansinės būklės ir veiklos rezultatus, naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Ugdyti atsakingą, kūrybiškai mąstantį ir gebantį komunikuoti specialistą, galintį savarankiškai kompetencijos ribose priimti sprendimus, tobulėti profesinėje veikloje, prisitaikyti prie besikeičiančios tarptautinės aplinkos.

Studijų rezultatai: absolventai įgiję buhalteriui būtinas kompetencijas žinos ir supras, ekonominių ir finansinių rodiklių įvykdymo bei procesų kontrolės svarbą ūkio subjekto veiklai ir sprendimų priėmimui; ūkio subjekto veiklos organizavimo specifiką; nacionalinius įstatymus ir teisės aktus; apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus; nacionalinius ir tarptautinius verslo apskaitos standartus; informacinių rodiklių kaupimo ir sisteminimo būdus ir jų svarbą ūkinėje veikloje. Gebės tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą pagal LR įstatymus; nacionalinius ir tarptautinius apskaitos, verslo standartus; įforminti ūkines operacijas juridinę galią turinčiais dokumentais ir kontroliuoti jų teisėtumą; apskaityti ūkio subjekto turtą, nuosavą kapitalą ir įsipareigojimus, ūkinės veiklos procesus ir rezultatus; rengti biudžetus ir kontroliuoti jų vykdymą; analizuoti ir vertinti finansinės veiklos rezultatus; sudaryti finansinę, mokestinę, statistinę atskaitomybę; parengti deklaracijas ir pateikti jas VMI, SODRAI, Registrų centrui; planuoti ekonominių, materialinių išteklių poreikius; dirbti su IT ir kompiuterinėmis apskaitos programomis; atstovauti organizacijos interesus audito metu; bendrauti su užsienio ir šalies partneriais.
Mokymo ir mokymosi veiklos: paskaitos, seminarai, diskusijos, debatai, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, video filmų peržiūros, vieši darbų pristatymai, praktiniai seminarai įmonėse, projektiniai bei tiriamieji darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės, straipsnių rengimas, integruotos užduotys.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: skatinant studentų motyvaciją, nuoseklų, nuolatinį darbą studijų metu taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Galimi atsiskaitymo būdai: kontroliniai darbai, kursiniai darbai, ataskaitos, projektai, egzaminai, baigiamasis darbas.

Sandara: Bendrieji studijų dalykai (15 kreditų): Profesinė užsienio kalba, Taikomųjų tyrimų pagrindai, Informacinės technologijos. Studijų krypties dalykai – 156 kreditai: Studijų krypties dalykai (96 kreditai): Profesinė komunikacija, Teisės pagrindai, Mikroekonomika ir makroekonomika, Apskaitos pagrindai, Taikomoji matematika, Finansų pagrindai, Ekonominė statistika, Finansinė apskaita 1, Vadyba, Įmonės ekonomika, Mokesčiai, Įmonės veiklos analizė, Finansinė analizė, kursinis darbas, Auditas, Apskaitos taikomosios programos, Finansų teisė, Finansinė apskaita 2, kursinis darbas, Įmonės finansų valdymas, Valdymo apskaita. Studijų krypties pasirenkami dalykai (21 kreditas): sudaro penkias alternatyviųjų dalykų grupes, iš kurių studentai turi pasirinkti vieną dalyką: 1. Finansinės rinkos ir institucijos/ Viešieji pirkimai; 2. Apskaita viešajame sektoriuje/Marketingas; 3.Verslo etika/Dokumentų valdymas; 4. Finansiniai skaičiavimai/Tarptautiniai finansai; 5.Tarptautiniai apskaitos standartai/Draudimas. Praktikos (30 kreditų): Apskaitos pagrindų praktika, Verslo organizavimo ir apskaitos praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika. Baigiamasis darbas (9 kreditai)

Studento pasirinkimai: studentas gali rinktis: vieną dalyką iš studijų krypties penkių alternatyviųjų dalykų grupių (studijų krypties pasirenkamieji dalykai); laisvai pasirenkamuosius dalykus (9 kreditai): Bankininkystės pagrindai, Tarptautinė ekonomika, Projektų rengimas arba iš Kolegijos siūlomo laisvai pasirenkamų studijų dalykų sąrašo.

Studijų programos skiriamieji bruožai: programa orientuota į socialiai atsakingą ir etišką verslą; studijos grįstos problemų sprendimu ir komandiniu projektiniu darbu. Studentai gali studijuoti bei atlikti praktiką užsienyje pasinaudojant įvairių fondų lėšomis, dvišaliais susitarimais; dalyvauti tarptautinėse intensyviose mokymo programose (IP).

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai gali dirbti buhalteriu apskaitininku įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse. Neformaliuoju ar savaiminiu būdu įgyti gebėjimai dirbti buhalteriu nepripažįstami.

Tolesnių studijų galimybės: programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, rinktis socialinių mokslų magistrantūros studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose socialinių mokslų studijų srities verslo, vadybos, ekonomikos, finansų, apskaitos studijų krypčių studijų programose.

Identifikatorius

8047_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

4015
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas