Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo vadyba (anglų k. - Business management)

Programos studijų kryptis

Verslas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

Apimtis kreditais: 180
Nuolatinė, 3, Metais
Ištęstinė, 4, Metais

Programos aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti verslo vadybininką, turintį verslumo įgūdžių ir gebantį savarankiškai bei kūrybiškai veikti kintančiomis rinkos sąlygomis; taikyti ekonomikos ir verslo valdymo teorijas bei teisinius verslo organizavimą reglamentuojančius nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus; planuoti, analizuoti ir organizuoti verslo įmonių veiklą, panaudojant šiuolaikinius mokslo pasiekimus ir technologijas; spręsti šiuolaikinio verslo problemas; vadovautis visuotinai priimtomis etikos bei moralės normomis.
Studijų rezultatai:
Baigę studijų program absolventai:
1. taikys ekonomikos, vadybos ir verslo organizavimo teorinius modelius nacionalinėje ir tarptautinėje verslo aplinkoje;
2. taikys praktinėje veikloje verslą reglamentuojančius teisės aktus bei norminius dokumentus;
3. nustatys rinkos tyrimų tikslus, pasirinks tyrimo metodus ir prognozuos laukiamus rezultatus;
4. analizuos ir vertins verslo aplinką, rinkos tendencijas, antrepreneriško verslo kūrimo/plėtros galimybes ir siūlys pagrįstus sprendimus;
5. taikys mokslo naujoves racionaliam verslo įmonės išteklių panaudojimui;
6. planuos, analizuos ir organizuos verslo įmonės veiklas nuolat besikeičiančioje aplinkoje;
7. taikys integralius rinkodaros principus ir metodus;
8. taikys verslo etikos, tarpkultūrinės komunikacijos, socialiai atsakingo verslo principus ir moralės normas profesinėje veikloje, bendraus ir bendradarbiaus komandose;
9. naudosis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, komunikuos verslo aplinkoje gimtąją ir užsienio kalbomis;
10. demonstruos verslumo įgūdžius, savarankiškumą ir kūrybiškumą priimant vadybinius sprendimus;
11. planuos karjerą ir saviugdos kryptis, suvoks atsakomybės už veiklos rezultatus svarbą, savarankiškai mokysis kintančioje profesinės veiklos srityje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, atvejo (probleminių situacijų) analizė, diskusijos, debatai, vaizdo medžiagos analizė, mokomieji projektai verslo įmonėse, integruotų projektų rengimas pristatymai, darbas grupėse, video situacijų analizė, vaidmenų atlikimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: kontroliniai darbai, ataskaitos, integruoti projektai, egzaminai, atvejo analizės ataskaitos parengimas ir pristatymas, video situacijos ataskaita ir pristatymas, projekto ataskaita, praktinio darbo pristatymas, aplanko metodas, individualus/grupinis integruotas savarankiškas darbas, grupinis projekto pristatymas, individualus užduočių pristatymas, esė, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
1. Studijų krypties moduliai – 150 kreditų (iš jų 15 kreditų integruoti bendrieji koleginių studijų dalykai).
1.1. Studijų krypties moduliai (105 kreditai): Verslo komunikacija (Verslo užsienio k. I; IT komunikacijos sistemos; Verslo kalba ir dokumentų valdymas; Bendravimo psichologija), Verslo pagrindai (Verslo filosofija; Antreprenerystė; Verslo teisė), Ekonomika (Mikroekonomika ir makroekonomika; Taikomoji matematika; Ekonominė statistika), Verslo valdymas (Vadyba; Marketingas; Apskaita ir finansai I), Įmonės išteklių valdymas (Įmonės ekonomika, Žmogiškųjų išteklių valdymas, IT verslo valdymo sistemos, Apskaita ir finansai II), Tarptautinis verslas (Tarptautinis marketingas ir prekyba; ES vidaus rinkos pagrindai; Derybų valdymas; Verslo užsienio k. I), Integruotos marketingo komunikacijos (Marketingo planavimas ir valdymas; Prekės ženklo valdymas; Marketingo tyrimai; Vartotojų elgsena).
1.2. Profesinės veiklos praktika (Profesinė praktika verslo praktinio mokymo firmoje; Profesinė praktika verslo įmonėje) (30 kreditų);
1.3. Baigiamasis darbas (Baigiamoji praktika, Baigiamasis projektas) - 15 kreditų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinktis:
• Verslo užsienio kalbą II (rusų/vokiečių) - 4 kreditai.
• Vieną iš pasirenkamų modulių (15 kreditų) –
Paslaugų verslas (Paslaugų valdymo sprendimai; Paslaugų marketingas; Klientų valdymas ir IT sprendimai; Verslo projektai),
Organizacijos komunikacijos vadyba (Komunikacijos priemonių vadyba; Reklamos planavimas ir organizavimas; Tiesioginis ir e. marketingas);
• Vieną iš laisvai pasirenkamų modulių (15 kreditų) – Darnus verslas (Darnaus verslo pagrindai; Aplinkosaugos vadyba; Antroji verslo užsienio k.),
Inovacijų vadyba (Pokyčių vadyba; Inovatyvios IT; Projektų valdymas; Antroji verslo užsienio k.),
Asmenybė ir karjera (Asmenybės psichologija ir saviugda; Lyderystė; Karjeros planavimas; Antroji verslo užsienio k.), Logistikos pagrindai (Logistikos sistemos grandys; Transportas logistikos procesuose; ES transporto politika; Antroji verslo užsienio k.)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa atliepianti rinkos poreikius; sukurta moduliniu principu, integruojanti praktines ir savarankiško darbo užduotis; numatanti vieno semestro praktiką verslo įmonėse; orientuota į probleminį mokymą, sisteminio požiūrio studentui formavimą, socialiai atsakingą ir etišką verslą; galinti pasiūlyti studijų ir praktikų užsienyje galimybes. Studijų programos dėstytojai - verslo patirtį turintys specialistai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai gebės pradėti ir plėtoti savo verslą, bus pasirengę darbui smulkaus ir vidutinio verslo įmonėse: marketingo, klientų aptarnavimo, projektų koordinavimo/valdymo, kokybės, e. komercijos, tarptautinių ryšių, komunikacijos, tiekimo, produktų vystymo, verslo plėtros padaliniuose.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai galės siekti studijų rezultatų įskaitymo, pageidaujant studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas, o baigę papildomas universitetines studijas turės teisę stoti į antros pakopos studijas. Studijų tęstinumas galimas Lietuvos ir/ar užsienio valstybių universitetuose socialinių mokslų studijų srities vadybos, verslo, ekonomikos krypčių studijų programose.

Identifikatorius

11070_2017

Institucijos identifikatorius

88603090149

Programos identifikatorius

3932
Daugiau apie programą

Institucijos pavadinimas

Kauno kolegija

Institucijos buveinė (adresas)

Kaunas, Pramonės pr. 20

Institucijos telefonas

+370 37 352324

Institucijos faksas

+370 37 751135

Institucijos el. paštas

rastine@go.kauko.lt

Institucijos svetainės adresas

www.kaunokolegija.lt

Institucijos priėmimo komisijos telefonas

+370 37 352218

Institucijos priėmimo komisijos el. paštas

priemimas@go.kauko.lt
Daugiau apie instituciją

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Institucijos teikiamos programos ir išduodami pažymėjimai

Institucijos teikiamos kvalifikacijos

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas