Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sporto verslo vadyba (anglų k. - Sports Business Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-7

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211LX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470410

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-03-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti studentams žinias ir gebėjimus sporto verslo vadybos srityje, parengiant šios srities profesionalus, galinčius dirbti plačiame spektre sporto verslo organizacijų.
Studijų rezultatai:
Suprasti skirtingų nacionalinių sporto verslo sistemų principus bei struktūras ir efektyviai veikti bei priimti sprendimus skirtinguose organizaciniuose kontekstuose.
Suprasti sporto marketingo ir komunikacijos ypatumus bei taikyti tinkamas strategijas ir valdymo instrumentus tiek tradicinėse, tiek skaitmeninėse (nuotolinėse) aplinkose.
Išmanyti teisinių veiklos formų sporte įvairovę ir taikyti esminius teisinius instrumentus sporto verslo kontekste.
Suprasti skirtingų sporto verslo sistemų funkcionavimo ekonominę logiką, analizuoti finansinius duomenis ir srautus bei jų pagrindu priimti pagrįstus verslo sprendimus.
Organizuoti, analizuoti ir koordinuoti sisteminius skirtingų sporto organizacijų valdymo aspektus.
Formuluoti ir diegti sporto organizacijų verslo vystymo strategijas, taikant šiuolaikinius verslo modelius ir sėkmingai koordinuojant skirtingas suinteresuotųjų grupes.
Profesionaliai diskutuoti ir dirbti komandoje, bendradarbiauti projektų komandose, joms vadovauti, priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę už rezultatus.
Turės sporto verslo vadybos srities specialistui būtinas pamatines vertybes ir principus, sisteminį požiūrį, analitinį ir kūrybinį mąstymą, žinos ir supras verslo ir profesinės etikos bei socialinės atsakomybės principus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Dėstymo metodai: aprūpinimas informacija, naudojant vizualines priemones; atvejo analize pagrįsta paskaita; video, praktinių pavyzdžių ir klausimų nagrinėjimas; praktinių užduočių formulavimas ir paaiškinimas; diskusijų moderavimas; individualaus darbo konsultavimas.
Studijavimo metodai: informacijos paieška ir analizė, literatūros, periodiniuose ir kt. šaltiniuose; atvejo analizės parengimas ir praktinių užduočių atlikimas; diskutavimas; konsultavimasis; grupinis seminaro užduočių aptarimas; komandinis studentų darbas, rengiant grupinį pristatymą; žodinė savirefleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu (kolokviumo ir egzamino metu); seminaro užduočių pristatymo žodžiu vertinimas; savarankiško darbo ruošimo pažangos ir galutinio pristatymo žodžiu ar raštu vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Sisteminis požiūris į sporto verslą

Sporto marketingas Sporto komunikacija Sporto vadyba

Sporto ekonomika ir finansai
Sporto teisė ir reguliavimas

Tiriamasis darbas Nr.1 / Praktika 1 Tiriamasis darbas Nr.2 / Praktika 2 Magistro baigiamasis darbas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa gali būti vykdoma užsienio kalba (anglų).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, įgiję verslo ir vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį galės vadovauti verslo įmonėms (vidutinio ir aukščiausio lygio vadovai); užimti vadovaujančias pareigas šiose pozicijose: sporto federacijų/asociacijų vadovas, sporto federacijų/asociacijų vadybininkas, profesionalių sporto klubų vadovas, profesionalių sporto klubų vadybininkas, sveikatinimo sporto klubų vadovas, sveikatinimo sporto klubų sporto vadybininkas, projektų vadovas, verslo valdymo sistemų konsultantas, sporto prekių ir paslaugų pardavimų vadybininkas, verslo analitikas tam tikruose sporto sektoriuose, veiklos procesų analitikas, sporto paslaugų teikimo vadovas/agentas, sporto paslaugų teikimo vadybininkas, sporto organizacijų atstovas ryšiams su visuomene, sporto žurnalistas, sporto rėmimo reklamos projektų vadovas, dirbti sporto vadybos konsultantais, vystyti skirtingų sporto verslo sričių „startuolius“ (angl. start-ups); plėtoti nuosavą verslą bei steigti verslo konsultavimo įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus šią programą galima toliau studijuoti Vadybos ir administravimo bei Ekonomikos krypties doktorantūroje.