Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Audiovizualinis vertimas (anglų k. - Audiovisual Translation)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Vertimas

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbos (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211NX025

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470230

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-05-18
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, išmanančius vertimo studijų ir specializuoto vertimo teorijas bei metodologijas, gebančius kompetentingai taikyti vertimo teorijas ir metodus; įžvelgti, vertinti ir spręsti audiovizualiosios produkcijos vertimo ir lokalizavimo teorines ir praktines problemas sparčiai augančiose vertimo technologijų ir specializuoto vertimo industrijose.
Studijų rezultatai:
Baigęs studijų programą absolventas:
 Turės išsamių, naujausiais moksliniais tyrimais pagrįstų vertimo studijų bei vertimo kritikos raidos žinių.
 Gebės kritiškai vertinti subtitravimo, surtitravimo proceso ir recepcijos tyrimus bei savarankiškai atlikti jų mokslinę analizę.
 Gebės analizuoti užklotiniu vertimu įgarsintus filmus, atsižvelgdami į vertimo strategijas ir specialiuosius teksto glaudinimo reikalavimus bei multimodalumo principus.
 Gebės taikyti vidinę leksinę variaciją dubliuojamam tekstui, kurti ir perkurti audiovizualiosios produkcijos scenarijus atsižvelgdami į natūralios sakytinės kalbos normas ir kūrybiškai spręsti visų lygių sinchronijos problemas.
 Gebės pritaikyti audiovizualinį tekstą klausos ir regos negalią turintiems žmonėms.
 Gebės spręsti lingvistines ir kultūrines programinės įrangos, interneto svetainių ir kt. lokalizavimo problemas.
 Gebės efektyviai naudotis elektroninėmis vertimo priemonėmis ir technologijomis bei vertinti jų galimybes.
 Gebės versti audiovizualinę produkciją iš antrosios užsienio kalbos į lietuvių k.
 Gebės kritiškai vertinti ir redaguoti verstinius tekstus kalbos kultūros ir stiliaus požiūriu.
 Gebės kurti ir kita kalba perteikti daugiamodalinius tekstus, suvokdamas verbaliniu, garsiniu ir vaizdiniu tekstu perteikiamos informacijos sąsajas ir kultūros įtaką reikšmės konstravimui daugialypėje terpėje.
 Gebės savarankiškai organizuoti ir planuoti sudėtingą audiovizualinio vertimo veiklą.
 Gebės analizuoti studijoms, mokslinei, profesinei veiklai ir naujovių diegimui reikalingus tyrimų duomenis; atlikti mokslinius tyrimus ir tinkamai pristatyti jų rezultatus.
 Turės komandinio darbo organizavimo įgūdžių daugiakalbėje, daugiakultūrinėje ir/arba virtualioje erdvėje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Teorinės literatūros skaitymas, atranka ir sintezė, probleminis dėstymas, problemų identifikavimas, pranešimų rengimas ir pristatymas, atvejo analizė, diskusija, filmų vertimas audiovizualinio vertimo laboratorijoje, individualus ir grupinis darbas, projekto rengimas, baigiamojo magistro darbo rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamasis vertinimas: aktyvus dalyvavimas seminaruose, namų užduotys, pranešimai, atsiskaitomieji individualūs ir grupiniai darbai, projekto gynimas, egzaminas, magistro darbo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą galima suskirstyti į keletą ugdomomis kompetencijomis susijusių blokų:
 Teorijoms, metodams ir įrankiams skirti moduliai: Vertimo studijos, Vertimo technologijos, Lietuvių kalbos kodifikacija ir redagavimo praktikumas, Polisemiotinio teksto analizė.
 Specializuoto vertimo sferoms skirti moduliai: Interlingvistinio subtitravimo ir surtitravimo tyrimai, Intralingvistinis subtitravimas, Programinės įrangos ir interneto svetainių lokalizavimas, Daugiamodaliniai užklotinio vertimo tyrimai, Dubliavimas ir denotacijos sinonimika, Garsinio vaizdavimo strategijos ir tyrimai, Scenarijaus kūrimo teorija ir praktika, Audiovizualinis vertimas iš antrosios užsienio kalbos (vokiečių / prancūzų / rusų).
 Analizė ir taikymas: Audiovizualinis projektas (I ir II dalys) atliekamas bendradarbiaujant su socialiniais partneriais.
 Sintezė ir vertinimas: Magistro baigiamasis darbas.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pasirenkamuosius modulius sudaro vertimas iš antrosios užsienio kalbos: vokiečių, prancūzų arba rusų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programoje siekiama mokslinius tyrimus susieti su praktiniu jų pritaikymu, todėl glaudžiai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais, kurių veikla tiesiogiai susijusi su audiovizualiniu vertimu. Tradicinė praktika programoje nenumatyta, tačiau 20 kreditų II ir III semestruose skiriama Audiovizualinio vertimo moksliniam projektui, kurį studentai vykdo bendradarbiaudami su socialiniu partneriu. Šio modulio atsiskaitymas – gynimas, dalyvaujant mokslininkų ir socialinių partnerių komisijai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigusieji šią studijų programą gali dirbti aukštos kvalifikacijos filmų vertėjais-subtitruotojais televizijoje ar kino versle; filmo dialogų, skirtų dubliavimui arba užklotiniam įgarsinimui, vertėjais ir filmų dialogų kūrėjais televizijoje ar kino versle; vaizdo žaidimų ir / ar programinės įrangos lokalizavimo specialistais; laisvai samdomais audiovizualiųjų menų vertėjais; vertėjais referentais žiniasklaidoje; elektroninės terpės tekstų vertėjais ir redaktoriais; vertėjais raštu / žodžiu tarptautinėse ar užsienio įmonėse; vertėjais raštu / žodžiu Europos Sąjungos institucijose; vertimo tyrėjais ir kritikais; mokslinių, struktūrinių, socialinių projektų vadovais, vyresniaisiais/ vyriausiais specialistais, dirbti privačiose kompanijose, vyriausybinėse institucijose ir tarptautinėse organizacijose kalbos paslaugų sferoje; dirbti pedagoginį ir mokslinį darbą aukštosiose mokyklose.
Tolesnių studijų galimybės:
Gabiausi absolventai gali tęsti studijas doktorantūroje.