Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas (anglų k. - Aircraft Mechanism Technical Maintenance)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aeronautikos inžinerija

Studijų krypties šaka

Aviacijos mechanikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas su pagyrimu, 6624

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-16

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550716

Finansinės grupės kodas

2.6

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-18
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Pagrindinis studijų programos „Orlaivių mechanizmų techninis eksploatavimas“ tikslas yra ruošti specialistus, kurie:
• turėtų žinių ir gebėjimų, reikalingų inžinerinei veiklai aukštųjų technologijų naudojimo globaliose rinkose;
• išsiugdytų poreikį domėtis inžinerijos mokslų žiniomis, mokėtų taikyti jas įvairiomis aplinkybėmis, sugebėtų derinti to taikymo gebėjimus su verslo ir vadybos pagrindais, su humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis, suvoktų inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai,
• išmanytų orlaivių konstrukcijos elementų, variklio ir kuro sistemų, hidraulinių ir pneumo tinklų, pavarų, orlaivių skrydžių ir nusileidimo sistemų bei jų techninės priežiūros ypatumus;
• būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti,
• sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
• Žinos bendruosius gamtos mokslų fizikinius procesus ir reiškinius, kurie aiškina gamtinius reiškinius ir matematikos dėsnius, reikalingus suprasti oro transporto funkcionavimo fundamentalius pagrindus.
• Žinos svarbiausias studijų programą atitinkančias aeronautikos inžinerijos studijų krypties sąvokas ir suprasti jų turinį.
• Turės pagrindinių aeronautikos inžinerijos studijų programos svarbiausių žinių, dirbant praktiškai.
• Žinos mechanikos inžinerijos krypties problemas ir jų sprendimo kontekstą.
• Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją, naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais.
• Turės darbo su įranga, naudojama studijų programą atitinkančioje aeronautikos inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
• Gebės taikyti savo žinias ir supratimą analizuodamas inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinkdamas tinkamus metodus bei gamybinę įrangą.
• Gebės parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingus šiems sprendimams įgyvendinti.
• Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
• Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus ir žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
• Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje.
• Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja bendruomene.
• Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
• Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus.
• Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentą orientuotas mokymas taikant inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar darbo pristatymas. Taikoma dešimtbalė vertinimo skalė. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojam pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų dalykų apimtis kreditais – 15.
Užsienio kalba (anglų k.), Aviacinė teisė, Filosofija/Sociologija, Situacijų valdymo psichologija.
Pagrindinės studijų krypties apimtis kreditais - 141.
Matematika, Fizika, Informacinės technologijos, Inžinerinė grafika, Techniniai matavimai, Kompiuterinė braižyba, Mechanika, Elektrotechnikos pagrindai, Aviacijos raida, Aviacinės inžinerinės medžiagos, Žmogiškasis veiksnys aviacijos technikoje, Aplinkos ir žmonių sauga, Aerodinamikos pagrindai, Aviacinės eksploatacinės medžiagos, Orlaivių tipai, konstrukcijos ir sistemos, Orlaivių konstrukcijų elementai, Semestrinis darbas 1, Orlaivių varikliai ir kuro sistemos, Kompiuterinės orlaivių sistemos, Projektų valdymas, Orlaivių hidraulinės ir pneumatinės sistemos, Orlaivių skrydžio ir nusileidimo sistemos, Aviacinių medžiagų mechaninio apdirbimo ir kniedijimo technologijos, Semestrinis darbas 2.
Dalykų skirtų gilesnei specializacijai apimtis kreditais – 15.
Orlaivių remonto technologijos, Orlaivių techninė priežiūra.
Praktikos: Mokomoji praktika, Orlaivių technologinė praktika I, Orlaivių technologinė praktika II, Baigiamoji praktika.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti kitos krypties dalykus (modulius)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į bendrųjų gebėjimų, vertybių ugdymą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai, įgiję aeronautikos inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį galės dirbti orlaivių ar sraigtasparnių remontą ir techninį aptarnavimą vykdančiose įmonėse, oro uostuose ir jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi mechanikos inžinieriai ir technikai.
Tolesnių studijų galimybės:
Asmenys, baigę studijų programą, gali siekti magistro kvalifikacinio laipsnio.