Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aeronautikos inžinerija (anglų k. - Aeronautical Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aeronautikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211EX024

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470716

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2016-03-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti aeronautikos inžinerijos žinių, išugdyti gebėjimus nustatyti ir spręsti aviacinių ir kosminių aparatų – įprastinių ir bepiločių orlaivių bei mažųjų palydovų – sistemų ir komponentų patikimumo, funkcionalumo problemas, įvertinti ir prognozuoti jų būseną ir elgseną, planuoti ir atlikti tyrimus taikant tinkamus metodus ir įrangą, įgalinant vykdyti inžinerinę ir mokslinę veiklą aviacijos įmonėse, organizacijose bei tyrimus vykdančiose institucijose.
Studijų rezultatai:
Žinojimas ir supratimas
A1. Žino ir supranta aeronautikos mokslo teoriją, vystymosi tendencijas ir jų taikymus inžineriniams uždaviniams spręsti
A2. Žino aviacinių ir kosminių aparatų tinkamumo skraidyti reikalavimus, jų funkcinių sistemų ir elementų patikimumo, saugos vertinimo metudus ir geba juos taikyti praktikoje
A3. Žino ir supranta tarpkryptinių teorinių ir eksperimentinių tyrimų bei pažangių technologijų diegimo aeronautikoje svarbą ir jų taikymo ypatumus
Inžinerinė analizė
B1. Geba kurti ir taikyti matematinius modelius aeronautikos objektų ir procesų analizei ir parinkti tinkamą programinę įrangą
B2. Geba įžvelgti, formuluoti ir spręsti aviacinių ir kosminių aparatų, jų komponentų ir sistemų inžinerines problemas naujoje ar nežinomoje situacijoje
B3. Geba įžvelgti socialinių, sveikatos, saugos ir komercinių reikalavimų svarbą, taip pat teisinius oro ir kosmoso erdvės naudojimo aspektus tirdamas ir vertindamas aeronautikos procesus
Inžinerinis projektavimas
C1. Geba projektuoti aviacinius kosminius aparatus ir jų veikimą užtikrinančias sistemas ar elementus nesant išsamios techniškai apibrėžtos informacijos ir rengti projektinę dokumentaciją
C2. Geba parengti ir pasiūlyti moksliškai pagrįstus, tikslingus ir konkurencingus aeronautikos sistemų bei paslaugų ir valdymo projektinius sprendimus
Tyrinėjimas
D1. Geba surasti, analizuoti ir sisteminti reikalingus duomenis naudojantis duomenų bazėmis ir informacijos šaltiniais, kritiškai vertinti ir daryti išvadas
D2. Geba atlikti analitinius ir eksperiemntinius tyrimus, apdoroti, vertinti ir interpretuoti gautus rezultatus
D3. Geba nustatyti metodų, būdų ir priemonių pritaikomumą ir taikymo ribas atliekant aeronautikos taikomuosius tyrimus

Inžinerinė veikla
E1. Geba integruoti aktualias elektros ir elektronikos bei mechanikos inžinerijos žinias ir jas taikyti praktinėje projektavimo ir eksploatavimo veikloje
E2. Geba inicijuoti ir vykdyti aviacinių kosminių aparatų, jų sistemų ir elementų projektavimo ar modernizavimo projektus ir parinkti tinkamus metodus, programinę ir techninę įrangą
E3. Išmano etinius ir komercinius inžinerinės veiklos reikalavimus bei geba įvertinti ją darbo saugos ir aplinkos apsaugos aspektais
Asmeniniai/perkeliamieji įgūdžiai
F1. Geba savarankiškai planuoti mokymosi procesą, pasirinkti tobulinimosi kryptį ir toliau lavintis
F2. Geba aiškiai ir argumentuotai perteikti apibendrintą, asmeninę/pasaulinę mokslinę ir inžinerinę aeronautikos inžinerijos patirtį bei žinias specialistams ir plačiajai visuomenei
F3. Geba dalykiškai bendrauti ir bendradarbiauti tarptautiniame lygmenyje su/ne aeronautikos srities specialistais ir verslo atstovais bei prisiimti asmeninę ir komandinę atsakomybę už inžinerinės veiklos kokybę

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Visų studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas ir kita žinioms, gebėjimams ir įgūdžiams įgyti skirta veikla. Studijų programa baigiama magistro baigiamuoju projektu.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu (pažymys pagal dešimtbalę skalę).

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji magistrai studijuoja: Skaičiuojamąją aerodinamiką, Orlaivių patikimumą ir saugos vertinimą, Įprastinių ir bepiločių orlaivių sistemų projektavimas, Orlaivių stabilumas ir valdumas, Skrydžio valdymo sistemas, Telekomunikacijas bei navigaciją bei kitus dalykus. Iš viso studijuojama 16 dalykų.
Studijų programoje praktika nenumatyta.

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
2-3 semestre studentai gali pasirinkti 30 kreditų apimties alternatyvų rinkiniuose Įprastinių ir bepiločių orlaivių sistemų inžinerija ir Kosmoso inžinerija ir tyrinėjimas studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tarpkryptinio pobūdžio originali programa, skirta parengti aukštos kvalifikacijos aeronautikos srities inžinierius-tyrinėtojus, gebančius vertinti ir spręsti su aviacinių kosminių aparatų (įprastinių ir bepiločių orlaivių, raketų ir palydovų) kūrimu ir taikymu susijusias problemas.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai galės dirbti mokslinį tiriamąjį, analitinį, konsultacinį bei vadovaujantį darbą aviacinių kosminių aparatų ar jų sistemų kūrimo ir taikymo srityse

Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į trečiosios pakopos studijas.